ข้อมูลพื้นฐาน สพป.นค.เขต 2

  ข้อมูลพื้นฐาน สพป.นค.เขต 2
   

- แนะนำ สพป.หนองคาย เขต 2
วิสัยทัศน์  (Vision) / พันธกิจ (Mission) / เป้าหมายการให้บริการ (Goals) / กลยุทธ์  (Strategy)
โครงสร้างการบริหารงาน สพป.หนองคาย เขต 2
โครงสร้างการบริหารงาน
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
ยุทธศาตร์ แผนปฏิบัติราชการ
- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม/บุคคล
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.หนองคาย เขต 2
มาตรการและขั้นตอนการให้บริการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หนังสือรับรอง)
ขั้นตอนการให้บริการงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

ปรับปรุงเมื่อ
: : 27 มิถุนายน 2561 เวลา 17. 27 น. น.อ่าน 660 ครั้ง

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง