ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หน่วยงาน
1นายวัชรพงษ์ พิมพ์มาสพป.หนองคาย เขต 2
2นางสาวปุณยาพร พิเศษวิศิษฏ์สพป.หนองคาย เขต 2
3ชัชฎา ตาลป่าหว่านสพป.หนองคาย เขต 2
4นางนุชจิรา บูชากุลบ้านกุดบง
5นายพงษ์สันติ พัฒนจักรบ้านใหม่
6นายสงบ สมแสวงบ้านใหม่
7นายพงษ์สันติ พัฒนจักรบ้านใหม่
8นายจำรัส ลิชัยมูลบ้านนิคมดงบัง
9วชิราภรณ์ วงษ์พุทธาบ้านนิคมดงบัง
10นางสาวววชิราภรณ์ วงษ์พุทธาบ้านนิคมดงบัง
11ชมพูนุท โพธิ์สว่างบ้านนิคมดงบัง
12นายสุมิตร บุญยงชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
13สงกรานต์ สองบุญชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
14นภสร แข็งแรงบ้านโนนฤาษี
15เพียงหทัย พรมบุบผาบ้านโนนฤาษี
16นางเพียงหทัย พรมบุบผาบ้านโนนฤาษี
17ธีระยุทธ ริยะบุตรบ้านหนองกุ้ง
18นายอิทธิวัตร วิเศษพงศ์ภัทรบ้านหนองกุ้ง
19นายสุระศักดิ์ เพียสุระบ้านกลุ่มพัฒนา
20อรญา จำเริญศรีอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
21อาคม มาตาอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
22อรญา จำเริญศรีอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
23นายสากล วงศ์ประพันธ์หมู่บ้านตัวอย่าง
24นิตยา ภูละครหมู่บ้านตัวอย่าง
25นายกิตติพงษ์ บูชากุลหมู่บ้านตัวอย่าง
26ประยูร บูชากุลบ้านห้วยเปลวเงือก
27กัญญารัตน์ สะวิสัยบ้านนาตาล
28นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระบ้านนาตาล
29ตุลา นามสีอุ่นบ้านนาตาล
30นายอภิรมย์ มาตาบ้านนาเพียงใหญ่
31นางสาวเยาวพา สาครเจริญบ้านนาเพียงใหญ่
32วราธร บวรศักดิ์บ้านนาเพียงใหญ่
33นายวุธสุเรนทร์บ้านปักหมู
34นางวนิดา ทองประเทืองบ้านปักหมู
35นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์บ้านปักหมู
36สุทธนู ดงราษีบ้านนาเพียงน้อย
37นายจรูญกิจ ทองแสนยูเนสโกสัมมนา
38นายเกียรติศักดิ์ ไชยฮ้อยชุมชนบ้านชุมช้าง
39พรศักดิ์ ตาละบุญชุมชนบ้านชุมช้าง
40ปรางค์วิมล บ้านบัว
41นายณรงค์ศักดิ์ แก้วมงคลบ้านโนนหนามแท่ง
42วริศรา มาตราบ้านโพนทัน
43นายประลอง ไชยวีทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
44Saritaบ้านเซิม
45นันทวัน กองธรรมบ้านเซิม
46รุ่งพิศ เกตุคำบ้านเซิม
47ทัศนพร โยธิกุลบ้านเซิม
48นายประวิตร คำภูแสนบ้านท่าหนองพันทา
49นายวรินทร์พงษ์ สุวรรณไตรบ้านโคกกลาง
50วิรัตน์ โพนสิงห์บ้านหนองแคน-ดอนสนุก
51ปนัดดา หล้าคอมบ้านหนองแหวน
52นางสาวปนัดดา บ้านหนองแหวน
53นายปรีชา สุริยวงศบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
54นายทศพร เทียนทิพย์บ้านทุ่งหลวง
55จุฬารัตน์ สมบูรณ์บ้านทุ่งหลวง
56นายประนอม นันทะเนตรบ้านทุ่งหลวง
57นายวีระ โพธิรุขาบ้านนาตาลเหนือ
58อารีลักษณ์ กรีหมื่นไวยบ้านนาตาลเหนือ
59นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุลบ้านแป้น
60นายเชิดชัย บริจาคบ้านแป้น
61นางสาวกมลรัตน์ ศรีเชียงหวางบ้านแป้น
62นายเชิดชัย บริจาคบ้านแป้น
63จิรภัทร เหมืองทองบ้านกุดแกลบ
64นายชวลิต แก้วนารีบ้านหนองหอย
65ณราวดี หาญพังงูบ้านหนองหอย
66จรรจิรา ประจันติบ้านหนองหอย
67นายเลิศชัย ชนูนันท์บ้านก่องขันธ์
68ปราณีบ้านต้อนเหนือ
69จรูญ ภูมิโสมบ้านนาหนัง
70นายธานี คลังชำนาญบ้านนาหนัง
71นางสมใจ โพนพุทธบ้านนาหนัง
72นางวัฒนา กองมณีบ้านนาหนัง
73นางพิมพา คลังชำนาญบ้านนาหนัง
74วริศราบ้านหนองแอก
75กิตติพงษ์ พรมทองบ้านผือ
76กิตติพงษ์ พรมทองบ้านผือ
77นางกุลธิดา มานะดีบ้านผือ
78กุลธิดา มานะดีบ้านผือ
79นายภาณุพงศ์ อาจหาญบ้านคำจำปา
80tanapon-sapunggernบ้านโพธิ์
81วีระชัย พละดรบ้านคำปะกั้ง
82สุรชาติ เหง้าสุวรรณบ้านคำปะกั้ง
83โรงเรียนบ้านปักบ้านปัก
84นางสาวนิภา สุขสำราญบ้านปัก
85นายกำธร เวชสิทธิ์บ้านดงกำพี้
86Apissara Apaipromชุมชนบ้านปากสวย
87นางเอ็นดู สีเทาชุมชนบ้านปากสวย
88นางสาวสมบูรณ์ ภูมิเทศบ้านโคกถ่อนวิทยา
89เฉลิมเกียรติ บุญสิทธิ์บ้านโคกถ่อนวิทยา
90ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ ทองภูบ้านโคกถ่อนวิทยา
91นายวัชระ ฤกษ์พิมพ์พงษ์บ้านโคกถ่อนวิทยา
92พีระศักดิ์ วงค์ชาญศรีบ้านสร้างนางขาว
93นายอารมย์ พิสัยพันธ์บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
94นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาดบ้านหาดสั่ง
95นายอภิชาติ มาตะวงศ์บ้านหนองอั้ว
96อันชม มาตะวงศืบ้านหนองอั้ว
97นายอภิชาติ มาตะวงศ์บ้านหนองอั้ว
98จักรพงษ์ เบ้ารักษาบ้านหนองอั้ว
99นายอภิชาติ มาตะวงศ์บ้านหนองอั้ว
100นายสุภเวช ป้องสนามบ้านเหล่าต่างคำ
101พัชรินทร์ ป้องสนามบ้านเหล่าต่างคำ
102นายพัทยา บุญญะรังบ้านเชียงอาด
103นายทวี แสงฤทธิ์บ้านเชียงอาด
104สิรินทรา ดีมากบ้านนาเมย
105supaluck lhongseedaบ้านนาเมย
106นายสมเพชร ชัยณณงค์บ้านโคกหัวภู
107นายทำนอง สีต่างคำบ้านโคกหัวภู
108นายสมเพชร ชัยณรงค์บ้านโคกหัวภู
109นายศิริชัย ทองทีบ้านห้วยน้ำเย็น
110วีระศักดิ์ ชัยภิบาลบ้านห้วยน้ำเย็น
111นายคงฤทธิ์ นันทะแสงบ้านห้วยน้ำเย็น
112ทัศนีย์ โยคณิตย์บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
113สาริกา โคตรโสภาบ้านนาดี
114นายเทียนชัย พลรัตน์เฝ้าไร่วิทยา
115เมธากุล อุระภาเฝ้าไร่วิทยา
116เทียนชัย พลรัตน์บ้านจับไม้
117เทียนชัย พลรัตน์บ้านจับไม้
118มุณภา หล่าเพียบ้านจับไม้
119อภิสิทธิ์ หล่าเพียบ้านจับไม้
120มุณภา หล่าเพียบ้านจับไม้
121นายเทพพร สรรพทรัพย์รสลินคัคณางค์
122นายเทพพร สรรพทรัพย์รสลินคัคณางค์
123อุทิศ หันมารสลินคัคณางค์
124nutchol srematรสลินคัคณางค์
125นายเทพพร สรรพทรัพย์รสลินคัคณางค์
126นางอัจฉรา เอื้อราษฎร์บ้านนาฮำ
127นางวิไลพร พลรัตน์บ้านนาฮำ
128วิวัฒน์ กุตันบ้านนาฮำ
129ว่าที่ร้อยตรีมงคล เหล่าชัยบ้านหนองยาง
130มงคล เหล่าชัยบ้านหนองยาง
131อุไรวรรณ คำปัญญาบ้านหนองยาง
132วิภารัตร ตางจงราชอนุบาลหนองควาย
133ณฐรัช อุยะพิตังอนุบาลหนองควาย
134อนุบาลหนองควายอนุบาลหนองควาย
135นายสุริยะประชาบำรุง
136ปานใจ เข่งดีบ้านโพนทอง
137มัทนียา สุทธิประภาบ้านท่าคำบง
138นายโสภณ จันทวงศ์บ้านท่าคำบง
139นวลฉวี ไชยทองดีบ้านท่าคำบง
140มัทนียาบ้านท่าคำบง
141พรประสิทธิ์บ้านหนองวัวชุม
142ปรารีบ้านกุดแคนโนนมันปลา
143ไพบูลย์บ้านกุดแคนโนนมันปลา
144โสมจันทร์ ทิพเสนาบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
145นายธวัชชัยบ้านหนองบัวเงิน
146สุรีพรรณป่าไม้อุทิศ 8
147สุรีพรรณป่าไม้อุทิศ 8
148ปิยะพล จิตรวิขามบ้านหนองหลวง
149นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณบ้านแบง
150ว่าที่ร้อยตรีเสรี ทองคำเวทีราษฎร์บำรุง
151นายวิทยา นาศฤงคารเวทีราษฎร์บำรุง
152สุกานดา ทานาลาดเวทีราษฎร์บำรุง
153นายวิทยา นาศฤงคารเวทีราษฎร์บำรุง
154บุญถึง เครื่องแก้วเวทีราษฎร์บำรุง
155โรงเรียนบ้านโนนสะอาดบ้านโนนสะอาด
156ลำดวน เหล่าโก่งบ้านโนนสะอาด
157ลฎาภา บุญสิทธื์บ้านโนนสะอาด
158ปกครอง ธานังบ้านโนนสะอาด
159นางสาวลำดวน เหล่าโก่งบ้านโนนสะอาด
160นายตะวัน พาเหนียวบ้านคำโคนสว่าง
161นายมนตรี ศรีทะลับบ้านคำโคนสว่าง
162นายตะวัน พาเหนียวบ้านคำโคนสว่าง
163พิศมัย สุวรรณ์สารสุทธสิริโสภา
164สุดาวดี อินทะวิมานสุทธสิริโสภา
165พิศมัยสุทธสิริโสภา
166นายศรายุทธ โพนธาตุบ้านนาทับไฮ
167ฤทัยรัตน์ พรมสารบ้านนาทับไฮ
168สุพรหม ทาเภาบ้านนาคำมูลชมภูพร
169สุพรหมบ้านนาคำมูลชมภูพร
170ณัฐวุฒิ พาลุกาบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร
171นายอดิพงษ์ อินทร์พรหมรุจีจินตกานนท์
172นายวาทศิลป์ จำปานิลรุจีจินตกานนท์
173นายสมบัติ ตันนารัตน์รุจีจินตกานนท์
174กาญจนา มลศิลรุจีจินตกานนท์
175วยุดา ฤทธิ์มหาบ้านหนองเค็ม
176นายทองสุข เทียมทะนงบ้านพระบาทนาหงส์ สาขา โนนภูทอง
177นายสุกัน แก้วม่วงบ้านดอนเหมือด
178นายอุดมสิน คำมุงคุณบ้านต้อน
179นางทิพวรรณ วรรณคำโกฏิ์บ้านต้อน
180พิศมัย พฤกษชาติบ้านต้อน
181นายประจักษ์ กุศลมานิตย์บ้านต้อน
182นายอภิศร ทิพเสนาบ้านพระบาทนาหงส์
183นางกาญจนา ทิพเสนาบ้านพระบาทนาหงส์
184สมาน ว่องไวบ้านพระบาทนาหงส์
185นางฤดีมาส ชื่นใจบ้านนาสิงห์
186อัครพล อ่อนสันสีบ้านนายาง
187เนรมิตร วงษ์หาจักร์บ้านสามัคคีชัย
188นางสาวจิราภรณ์ ภาโสมบ้านสามัคคีชัย
189ทัศวรรณบ้านโปร่งสำราญ
190นายสิทธิรักษ์ เต้านวมเตชะไพบูลย์ 1
191สิทธิรักษ์เตชะไพบูลย์ 1
192นายสิทธิรักษ์ เต้านวมเตชะไพบูลย์ 1
193นายสิทธิรักษ์ เต้านวมเตชะไพบูลย์ 1
194นางวิลาวัลย์ สุขาบ้านดงดาล
195นายพนัส พรหมเขตอนุบาลนิคมเปงจาน
196วยุดา ฤทธิ์มหาอนุบาลนิคมเปงจาน
197ไพรวัลย์บ้านหนองคอน
198นายไพบูลย์ โสภากุลบ้านโพนแพง
199นายไพบูลย์ โสภากุลบ้านโพนแพง
200มนูญ โทสาลีสนธิราษฎร์บำรุง
201นายไพศาล คิดชัยสนธิราษฎร์บำรุง
202ขนิษฐา ผายชำนาญบ้านหนองแก้ว
203นางวันเพ็ญ ตะมะนันบ้านน้ำเป
204นางสาววรัญทิยา พิสัยพันธ์บ้านตาลชุม
205เดชศรี พลอยพุตนิคมเจริญชัย
206นายคชสาร บุษปวนิชบ้านนาชุมช้าง
207ปรีชา ไชยดีบ้านโนนสวรรค์
208นายสมพงษ์ นาคเสนบ้านโนนสวรรค์
209สมพงษ์บ้านโนนสวรรค์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th