ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หน่วยงาน
1ชัชฎา ตาลป่าหว่านสพป.หนองคาย เขต 2
2นางสาวปุณยาพร พิเศษวิศิษฏ์สพป.หนองคาย เขต 2
3นายวัชรพงษ์ พิมพ์มาสพป.หนองคาย เขต 2
4นางนุชจิรา บูชากุลบ้านกุดบง
5นายสงบ สมแสวงบ้านใหม่
6นายพงษ์สันติ พัฒนจักรบ้านใหม่
7นายพงษ์สันติ พัฒนจักรบ้านใหม่
8นายจำรัส ลิชัยมูลบ้านนิคมดงบัง
9วชิราภรณ์ วงษ์พุทธาบ้านนิคมดงบัง
10นางสาวววชิราภรณ์ วงษ์พุทธาบ้านนิคมดงบัง
11ชมพูนุท โพธิ์สว่างบ้านนิคมดงบัง
12นายสุมิตร บุญยงชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
13สงกรานต์ สองบุญชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
14เพียงหทัย พรมบุบผาบ้านโนนฤาษี
15นางเพียงหทัย พรมบุบผาบ้านโนนฤาษี
16นภสร แข็งแรงบ้านโนนฤาษี
17นายอิทธิวัตร วิเศษพงศ์ภัทรบ้านหนองกุ้ง
18ธีระยุทธ ริยะบุตรบ้านหนองกุ้ง
19นายสุระศักดิ์ เพียสุระบ้านกลุ่มพัฒนา
20อาคม มาตาอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
21อรญา จำเริญศรีอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
22อรญา จำเริญศรีอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
23นายกิตติพงษ์ บูชากุลหมู่บ้านตัวอย่าง
24นายสากล วงศ์ประพันธ์หมู่บ้านตัวอย่าง
25นิตยา ภูละครหมู่บ้านตัวอย่าง
26ประยูร บูชากุลบ้านห้วยเปลวเงือก
27นายอิทธฺิ วัตร วิเศษพงศ์ภัทรบ้านนาตาล
28กัญญารัตน์ สะวิสัยบ้านนาตาล
29ตุลา นามสีอุ่นบ้านนาตาล
30วราธร บวรศักดิ์บ้านนาเพียงใหญ่
31นางสาวเยาวพา สาครเจริญบ้านนาเพียงใหญ่
32นายอภิรมย์ มาตาบ้านนาเพียงใหญ่
33นางวนิดา ทองประเทืองบ้านปักหมู
34นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์บ้านปักหมู
35นายวุธสุเรนทร์บ้านปักหมู
36สุทธนู ดงราษีบ้านนาเพียงน้อย
37นายจรูญกิจ ทองแสนยูเนสโกสัมมนา
38พรศักดิ์ ตาละบุญชุมชนบ้านชุมช้าง
39นายเกียรติศักดิ์ ไชยฮ้อยชุมชนบ้านชุมช้าง
40ปรางค์วิมล บ้านบัว
41นายณรงค์ศักดิ์ แก้วมงคลบ้านโนนหนามแท่ง
42วริศรา มาตราบ้านโพนทัน
43นายประลอง ไชยวีทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
44ทัศนพร โยธิกุลบ้านเซิม
45Saritaบ้านเซิม
46นันทวัน กองธรรมบ้านเซิม
47รุ่งพิศ เกตุคำบ้านเซิม
48นายประวิตร คำภูแสนบ้านท่าหนองพันทา
49นายวรินทร์พงษ์ สุวรรณไตรบ้านโคกกลาง
50วิรัตน์ โพนสิงห์บ้านหนองแคน-ดอนสนุก
51นางสาวปนัดดา บ้านหนองแหวน
52ปนัดดา หล้าคอมบ้านหนองแหวน
53นายปรีชา สุริยวงศบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
54นายทศพร เทียนทิพย์บ้านทุ่งหลวง
55จุฬารัตน์ สมบูรณ์บ้านทุ่งหลวง
56นายประนอม นันทะเนตรบ้านทุ่งหลวง
57อารีลักษณ์ กรีหมื่นไวยบ้านนาตาลเหนือ
58นายวีระ โพธิรุขาบ้านนาตาลเหนือ
59นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุลบ้านแป้น
60นายเชิดชัย บริจาคบ้านแป้น
61นายเชิดชัย บริจาคบ้านแป้น
62นางสาวกมลรัตน์ ศรีเชียงหวางบ้านแป้น
63จิรภัทร เหมืองทองบ้านกุดแกลบ
64จรรจิรา ประจันติบ้านหนองหอย
65นายชวลิต แก้วนารีบ้านหนองหอย
66ณราวดี หาญพังงูบ้านหนองหอย
67นายเลิศชัย ชนูนันท์บ้านก่องขันธ์
68ปราณีบ้านต้อนเหนือ
69นางสมใจ โพนพุทธบ้านนาหนัง
70นางวัฒนา กองมณีบ้านนาหนัง
71นางพิมพา คลังชำนาญบ้านนาหนัง
72จรูญ ภูมิโสมบ้านนาหนัง
73นายธานี คลังชำนาญบ้านนาหนัง
74วริศราบ้านหนองแอก
75กิตติพงษ์ พรมทองบ้านผือ
76นางกุลธิดา มานะดีบ้านผือ
77กุลธิดา มานะดีบ้านผือ
78กิตติพงษ์ พรมทองบ้านผือ
79นายภาณุพงศ์ อาจหาญบ้านคำจำปา
80tanapon-sapunggernบ้านโพธิ์
81สุรชาติ เหง้าสุวรรณบ้านคำปะกั้ง
82วีระชัย พละดรบ้านคำปะกั้ง
83โรงเรียนบ้านปักบ้านปัก
84นางสาวนิภา สุขสำราญบ้านปัก
85นายกำธร เวชสิทธิ์บ้านดงกำพี้
86Apissara Apaipromชุมชนบ้านปากสวย
87นางเอ็นดู สีเทาชุมชนบ้านปากสวย
88นางสาวสมบูรณ์ ภูมิเทศบ้านโคกถ่อนวิทยา
89เฉลิมเกียรติ บุญสิทธิ์บ้านโคกถ่อนวิทยา
90นายวัชระ ฤกษ์พิมพ์พงษ์บ้านโคกถ่อนวิทยา
91พีระศักดิ์ วงค์ชาญศรีบ้านสร้างนางขาว
92นายอารมย์ พิสัยพันธ์บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
93นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาดบ้านหาดสั่ง
94จักรพงษ์ เบ้ารักษาบ้านหนองอั้ว
95นายอภิชาติ มาตะวงศ์บ้านหนองอั้ว
96นายอภิชาติ มาตะวงศ์บ้านหนองอั้ว
97อันชม มาตะวงศืบ้านหนองอั้ว
98นายอภิชาติ มาตะวงศ์บ้านหนองอั้ว
99พัชรินทร์ ป้องสนามบ้านเหล่าต่างคำ
100นายสุภเวช ป้องสนามบ้านเหล่าต่างคำ
101นายทวี แสงฤทธิ์บ้านเชียงอาด
102นายพัทยา บุญญะรังบ้านเชียงอาด
103สิรินทรา ดีมากบ้านนาเมย
104supaluck lhongseedaบ้านนาเมย
105นายทำนอง สีต่างคำบ้านโคกหัวภู
106นายสมเพชร ชัยณรงค์บ้านโคกหัวภู
107นายสมเพชร ชัยณณงค์บ้านโคกหัวภู
108นายศิริชัย ทองทีบ้านห้วยน้ำเย็น
109นายคงฤทธิ์ นันทะแสงบ้านห้วยน้ำเย็น
110วีระศักดิ์ ชัยภิบาลบ้านห้วยน้ำเย็น
111ทัศนีย์ โยคณิตย์บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
112สาริกา โคตรโสภาบ้านนาดี
113เมธากุล อุระภาเฝ้าไร่วิทยา
114นายเทียนชัย พลรัตน์เฝ้าไร่วิทยา
115อภิสิทธิ์ หล่าเพียบ้านจับไม้
116มุณภา หล่าเพียบ้านจับไม้
117เทียนชัย พลรัตน์บ้านจับไม้
118เทียนชัย พลรัตน์บ้านจับไม้
119มุณภา หล่าเพียบ้านจับไม้
120นายเทพพร สรรพทรัพย์รสลินคัคณางค์
121อุทิศ หันมารสลินคัคณางค์
122nutchol srematรสลินคัคณางค์
123วิวัฒน์ กุตันบ้านนาฮำ
124นางอัจฉรา เอื้อราษฎร์บ้านนาฮำ
125นางวิไลพร พลรัตน์บ้านนาฮำ
126มงคล เหล่าชัยบ้านหนองยาง
127ว่าที่ร้อยตรีมงคล เหล่าชัยบ้านหนองยาง
128อุไรวรรณ คำปัญญาบ้านหนองยาง
129ณฐรัช อุยะพิตังอนุบาลหนองควาย
130วิภารัตร ตางจงราชอนุบาลหนองควาย
131อนุบาลหนองควายอนุบาลหนองควาย
132นายสุริยะประชาบำรุง
133ปานใจ เข่งดีบ้านโพนทอง
134มัทนียาบ้านท่าคำบง
135นายโสภณ จันทวงศ์บ้านท่าคำบง
136มัทนียา สุทธิประภาบ้านท่าคำบง
137พรประสิทธิ์บ้านหนองวัวชุม
138ไพบูลย์บ้านกุดแคนโนนมันปลา
139ปรารีบ้านกุดแคนโนนมันปลา
140โสมจันทร์ ทิพเสนาบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
141นายธวัชชัยบ้านหนองบัวเงิน
142สุรีพรรณป่าไม้อุทิศ 8
143สุรีพรรณป่าไม้อุทิศ 8
144ปิยะพล จิตรวิขามบ้านหนองหลวง
145นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณบ้านแบง
146สุกานดา ทานาลาดเวทีราษฎร์บำรุง
147นายวิทยา นาศฤงคารเวทีราษฎร์บำรุง
148บุญถึง เครื่องแก้วเวทีราษฎร์บำรุง
149นายวิทยา นาศฤงคารเวทีราษฎร์บำรุง
150ว่าที่ร้อยตรีเสรี ทองคำเวทีราษฎร์บำรุง
151ลฎาภา บุญสิทธื์บ้านโนนสะอาด
152นางสาวลำดวน เหล่าโก่งบ้านโนนสะอาด
153ปกครอง ธานังบ้านโนนสะอาด
154โรงเรียนบ้านโนนสะอาดบ้านโนนสะอาด
155ลำดวน เหล่าโก่งบ้านโนนสะอาด
156นายตะวัน พาเหนียวบ้านคำโคนสว่าง
157นายตะวัน พาเหนียวบ้านคำโคนสว่าง
158นายมนตรี ศรีทะลับบ้านคำโคนสว่าง
159สุดาวดี อินทะวิมานสุทธสิริโสภา
160พิศมัย สุวรรณ์สารสุทธสิริโสภา
161พิศมัยสุทธสิริโสภา
162ฤทัยรัตน์ พรมสารบ้านนาทับไฮ
163นายศรายุทธ โพนธาตุบ้านนาทับไฮ
164สุพรหมบ้านนาคำมูลชมภูพร
165สุพรหม ทาเภาบ้านนาคำมูลชมภูพร
166ณัฐวุฒิ พาลุกาบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร
167กาญจนา มลศิลรุจีจินตกานนท์
168นายอดิพงษ์ อินทร์พรหมรุจีจินตกานนท์
169นายวาทศิลป์ จำปานิลรุจีจินตกานนท์
170นายสมบัติ ตันนารัตน์รุจีจินตกานนท์
171วยุดา ฤทธิ์มหาบ้านหนองเค็ม
172นายทองสุข เทียมทะนงบ้านพระบาทนาหงส์ สาขา โนนภูทอง
173นายสุกัน แก้วม่วงบ้านดอนเหมือด
174นายอุดมสิน คำมุงคุณบ้านต้อน
175นางทิพวรรณ วรรณคำโกฏิ์บ้านต้อน
176พิศมัย พฤกษชาติบ้านต้อน
177นายประจักษ์ กุศลมานิตย์บ้านต้อน
178นางกาญจนา ทิพเสนาบ้านพระบาทนาหงส์
179สมาน ว่องไวบ้านพระบาทนาหงส์
180นายอภิศร ทิพเสนาบ้านพระบาทนาหงส์
181นางฤดีมาส ชื่นใจบ้านนาสิงห์
182อัครพล อ่อนสันสีบ้านนายาง
183เนรมิตร วงษ์หาจักร์บ้านสามัคคีชัย
184นางสาวจิราภรณ์ ภาโสมบ้านสามัคคีชัย
185ทัศวรรณบ้านโปร่งสำราญ
186นายสิทธิรักษ์ เต้านวมเตชะไพบูลย์ 1
187นายสิทธิรักษ์ เต้านวมเตชะไพบูลย์ 1
188สิทธิรักษ์เตชะไพบูลย์ 1
189นายสิทธิรักษ์ เต้านวมเตชะไพบูลย์ 1
190นางวิลาวัลย์ สุขาบ้านดงดาล
191วยุดา ฤทธิ์มหาอนุบาลนิคมเปงจาน
192นายพนัส พรหมเขตอนุบาลนิคมเปงจาน
193ไพรวัลย์บ้านหนองคอน
194นายไพบูลย์ โสภากุลบ้านโพนแพง
195นายไพบูลย์ โสภากุลบ้านโพนแพง
196นายไพศาล คิดชัยสนธิราษฎร์บำรุง
197มนูญ โทสาลีสนธิราษฎร์บำรุง
198ขนิษฐา ผายชำนาญบ้านหนองแก้ว
199นางวันเพ็ญ ตะมะนันบ้านน้ำเป
200นางสาววรัญทิยา พิสัยพันธ์บ้านตาลชุม
201เดชศรี พลอยพุตนิคมเจริญชัย
202นายคชสาร บุษปวนิชบ้านนาชุมช้าง
203นายสมพงษ์ นาคเสนบ้านโนนสวรรค์
204สมพงษ์บ้านโนนสวรรค์
205ปรีชา ไชยดีบ้านโนนสวรรค์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th