ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หน่วยงาน
1นายวัชรพงษ์ พิมพ์มาสพป.หนองคาย เขต 2
2ชัชฎา ตาลป่าหว่านสพป.หนองคาย เขต 2
3นางสาวปุณยาพร พิเศษวิศิษฏ์สพป.หนองคาย เขต 2
4นางนุชจิรา บูชากุลบ้านกุดบง
5นายพงษ์สันติ พัฒนจักรบ้านใหม่
6นายสงบ สมแสวงบ้านใหม่
7นายพงษ์สันติ พัฒนจักรบ้านใหม่
8นางสาวววชิราภรณ์ วงษ์พุทธาบ้านนิคมดงบัง
9นายจำรัส ลิชัยมูลบ้านนิคมดงบัง
10ชมพูนุท โพธิ์สว่างบ้านนิคมดงบัง
11วชิราภรณ์ วงษ์พุทธาบ้านนิคมดงบัง
12นายสุมิตร บุญยงชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
13สงกรานต์ สองบุญชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
14นภสร แข็งแรงบ้านโนนฤาษี
15เพียงหทัย พรมบุบผาบ้านโนนฤาษี
16นางเพียงหทัย พรมบุบผาบ้านโนนฤาษี
17นายอิทธิวัตร วิเศษพงศ์ภัทรบ้านหนองกุ้ง
18ธีระยุทธ ริยะบุตรบ้านหนองกุ้ง
19นายสุระศักดิ์ เพียสุระบ้านกลุ่มพัฒนา
20อรญา จำเริญศรีอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
21อรญา จำเริญศรีอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
22อรญา จำเริญศรีอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
23อาคม มาตาอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
24นายสากล วงศ์ประพันธ์หมู่บ้านตัวอย่าง
25นายกิตติพงษ์ บูชากุลหมู่บ้านตัวอย่าง
26นิตยา ภูละครหมู่บ้านตัวอย่าง
27ประยูร บูชากุลบ้านห้วยเปลวเงือก
28ตุลา นามสีอุ่นบ้านนาตาล
29กัญญารัตน์ สะวิสัยบ้านนาตาล
30นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระบ้านนาตาล
31นางสาวเยาวพา สาครเจริญบ้านนาเพียงใหญ่
32นายอภิรมย์ มาตาบ้านนาเพียงใหญ่
33วราธร บวรศักดิ์บ้านนาเพียงใหญ่
34นายวุธสุเรนทร์บ้านปักหมู
35นางวนิดา ทองประเทืองบ้านปักหมู
36นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์บ้านปักหมู
37สุทธนู ดงราษีบ้านนาเพียงน้อย
38นายจรูญกิจ ทองแสนยูเนสโกสัมมนา
39นายเกียรติศักดิ์ ไชยฮ้อยชุมชนบ้านชุมช้าง
40พรศักดิ์ ตาละบุญชุมชนบ้านชุมช้าง
41ปรางค์วิมล บ้านบัว
42นายณรงค์ศักดิ์ แก้วมงคลบ้านโนนหนามแท่ง
43วริศรา มาตราบ้านโพนทัน
44นายประลอง ไชยวีทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
45Saritaบ้านเซิม
46นันทวัน กองธรรมบ้านเซิม
47รุ่งพิศ เกตุคำบ้านเซิม
48ทัศนพร โยธิกุลบ้านเซิม
49นายประวิตร คำภูแสนบ้านท่าหนองพันทา
50นายวรินทร์พงษ์ สุวรรณไตรบ้านโคกกลาง
51วิรัตน์ โพนสิงห์บ้านหนองแคน-ดอนสนุก
52ปนัดดา หล้าคอมบ้านหนองแหวน
53นางสาวปนัดดา บ้านหนองแหวน
54นายปรีชา สุริยวงศบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
55จุฬารัตน์ สมบูรณ์บ้านทุ่งหลวง
56นายประนอม นันทะเนตรบ้านทุ่งหลวง
57นายทศพร เทียนทิพย์บ้านทุ่งหลวง
58อารีลักษณ์ กรีหมื่นไวยบ้านนาตาลเหนือ
59นายวีระ โพธิรุขาบ้านนาตาลเหนือ
60นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุลบ้านแป้น
61นายเชิดชัย บริจาคบ้านแป้น
62นายเชิดชัย บริจาคบ้านแป้น
63นางสาวกมลรัตน์ ศรีเชียงหวางบ้านแป้น
64จิรภัทร เหมืองทองบ้านกุดแกลบ
65ณราวดี หาญพังงูบ้านหนองหอย
66จรรจิรา ประจันติบ้านหนองหอย
67นายชวลิต แก้วนารีบ้านหนองหอย
68นายเลิศชัย ชนูนันท์บ้านก่องขันธ์
69ปราณีบ้านต้อนเหนือ
70นายธานี คลังชำนาญบ้านนาหนัง
71นางสมใจ โพนพุทธบ้านนาหนัง
72นางวัฒนา กองมณีบ้านนาหนัง
73นางพิมพา คลังชำนาญบ้านนาหนัง
74จรูญ ภูมิโสมบ้านนาหนัง
75วริศราบ้านหนองแอก
76นางกุลธิดา มานะดีบ้านผือ
77กุลธิดา มานะดีบ้านผือ
78กิตติพงษ์ พรมทองบ้านผือ
79กิตติพงษ์ พรมทองบ้านผือ
80นายภาณุพงศ์ อาจหาญบ้านคำจำปา
81tanapon-sapunggernบ้านโพธิ์
82สุรชาติ เหง้าสุวรรณบ้านคำปะกั้ง
83วีระชัย พละดรบ้านคำปะกั้ง
84นางสาวนิภา สุขสำราญบ้านปัก
85โรงเรียนบ้านปักบ้านปัก
86นายกำธร เวชสิทธิ์บ้านดงกำพี้
87Apissara Apaipromชุมชนบ้านปากสวย
88นางเอ็นดู สีเทาชุมชนบ้านปากสวย
89เฉลิมเกียรติ บุญสิทธิ์บ้านโคกถ่อนวิทยา
90นายวัชระ ฤกษ์พิมพ์พงษ์บ้านโคกถ่อนวิทยา
91ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ ทองภูบ้านโคกถ่อนวิทยา
92นางสาวสมบูรณ์ ภูมิเทศบ้านโคกถ่อนวิทยา
93พีระศักดิ์ วงค์ชาญศรีบ้านสร้างนางขาว
94นายอารมย์ พิสัยพันธ์บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
95นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาดบ้านหาดสั่ง
96นายอภิชาติ มาตะวงศ์บ้านหนองอั้ว
97นายอภิชาติ มาตะวงศ์บ้านหนองอั้ว
98อันชม มาตะวงศืบ้านหนองอั้ว
99นายอภิชาติ มาตะวงศ์บ้านหนองอั้ว
100จักรพงษ์ เบ้ารักษาบ้านหนองอั้ว
101นายสุภเวช ป้องสนามบ้านเหล่าต่างคำ
102พัชรินทร์ ป้องสนามบ้านเหล่าต่างคำ
103นายพัทยา บุญญะรังบ้านเชียงอาด
104นายทวี แสงฤทธิ์บ้านเชียงอาด
105สิรินทรา ดีมากบ้านนาเมย
106supaluck lhongseedaบ้านนาเมย
107นายสมเพชร ชัยณณงค์บ้านโคกหัวภู
108นายทำนอง สีต่างคำบ้านโคกหัวภู
109นายสมเพชร ชัยณรงค์บ้านโคกหัวภู
110วีระศักดิ์ ชัยภิบาลบ้านห้วยน้ำเย็น
111นายศิริชัย ทองทีบ้านห้วยน้ำเย็น
112นายคงฤทธิ์ นันทะแสงบ้านห้วยน้ำเย็น
113ทัศนีย์ โยคณิตย์บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
114สาริกา โคตรโสภาบ้านนาดี
115เมธากุล อุระภาเฝ้าไร่วิทยา
116นายเทียนชัย พลรัตน์เฝ้าไร่วิทยา
117เทียนชัย พลรัตน์บ้านจับไม้
118ชุติกาญจน์ ผาสุขบ้านจับไม้
119มุณภา หล่าเพียบ้านจับไม้
120มุณภา หล่าเพียบ้านจับไม้
121อภิสิทธิ์ หล่าเพียบ้านจับไม้
122นายเทพพร สรรพทรัพย์รสลินคัคณางค์
123nutchol srematรสลินคัคณางค์
124อุทิศ หันมารสลินคัคณางค์
125นางอัจฉรา เอื้อราษฎร์บ้านนาฮำ
126นางวิไลพร พลรัตน์บ้านนาฮำ
127วิวัฒน์ กุตันบ้านนาฮำ
128ว่าที่ร้อยตรีมงคล เหล่าชัยบ้านหนองยาง
129อุไรวรรณ คำปัญญาบ้านหนองยาง
130มงคล เหล่าชัยบ้านหนองยาง
131อนุบาลหนองควายอนุบาลหนองควาย
132ณฐรัช อุยะพิตังอนุบาลหนองควาย
133วิภารัตร ตางจงราชอนุบาลหนองควาย
134นายสุริยะประชาบำรุง
135ปานใจ เข่งดีบ้านโพนทอง
136นวลฉวี ไชยทองดีบ้านท่าคำบง
137มัทนียา สุทธิประภาบ้านท่าคำบง
138นายโสภณ จันทวงศ์บ้านท่าคำบง
139มัทนียาบ้านท่าคำบง
140พรประสิทธิ์บ้านหนองวัวชุม
141ปรารีบ้านกุดแคนโนนมันปลา
142ไพบูลย์บ้านกุดแคนโนนมันปลา
143โสมจันทร์ ทิพเสนาบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
144นายสมวิทย์ สมคุณาบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
145นายธวัชชัยบ้านหนองบัวเงิน
146สุรีพรรณป่าไม้อุทิศ 8
147สุรีพรรณป่าไม้อุทิศ 8
148ปิยะพล จิตรวิขามบ้านหนองหลวง
149นายธวัชชัย ธรรมขันธ์บ้านแบง
150นายวิทยา นาศฤงคารเวทีราษฎร์บำรุง
151ว่าที่ร้อยตรีเสรี ทองคำเวทีราษฎร์บำรุง
152สุกานดา ทานาลาดเวทีราษฎร์บำรุง
153นายวิทยา นาศฤงคารเวทีราษฎร์บำรุง
154บุญถึง เครื่องแก้วเวทีราษฎร์บำรุง
155ลำดวน เหล่าโก่งบ้านโนนสะอาด
156ปกครอง ธานังบ้านโนนสะอาด
157ลฎาภา บุญสิทธื์บ้านโนนสะอาด
158นางสาวลำดวน เหล่าโก่งบ้านโนนสะอาด
159โรงเรียนบ้านโนนสะอาดบ้านโนนสะอาด
160นายตะวัน พาเหนียวบ้านคำโคนสว่าง
161นายมนตรี ศรีทะลับบ้านคำโคนสว่าง
162นายตะวัน พาเหนียวบ้านคำโคนสว่าง
163พิศมัย สุวรรณ์สารสุทธสิริโสภา
164พิศมัยสุทธสิริโสภา
165สุดาวดี อินทะวิมานสุทธสิริโสภา
166ฤทัยรัตน์ พรมสารบ้านนาทับไฮ
167นายศรายุทธ โพนธาตุบ้านนาทับไฮ
168สุพรหม ทาเภาบ้านนาคำมูลชมภูพร
169สุพรหมบ้านนาคำมูลชมภูพร
170ณัฐวุฒิ พาลุกาบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร
171นายวาทศิลป์ จำปานิลรุจีจินตกานนท์
172นายอดิพงษ์ อินทร์พรหมรุจีจินตกานนท์
173นายสมบัติ ตันนารัตน์รุจีจินตกานนท์
174กาญจนา มลศิลรุจีจินตกานนท์
175วยุดา ฤทธิ์มหาบ้านหนองเค็ม
176นายทองสุข เทียมทะนงบ้านพระบาทนาหงส์ สาขา โนนภูทอง
177นายสุกัน แก้วม่วงบ้านดอนเหมือด
178นางทิพวรรณ วรรณคำโกฏิ์บ้านต้อน
179พิศมัย พฤกษชาติบ้านต้อน
180นายประจักษ์ กุศลมานิตย์บ้านต้อน
181นายอุดมสิน คำมุงคุณบ้านต้อน
182นางกาญจนา ทิพเสนาบ้านพระบาทนาหงส์
183นายอภิศร ทิพเสนาบ้านพระบาทนาหงส์
184สมาน ว่องไวบ้านพระบาทนาหงส์
185นางฤดีมาส ชื่นใจบ้านนาสิงห์
186อัครพล อ่อนสันสีบ้านนายาง
187นางสาวจิราภรณ์ ภาโสมบ้านสามัคคีชัย
188เนรมิตร วงษ์หาจักร์บ้านสามัคคีชัย
189ทัศวรรณบ้านโปร่งสำราญ
190นายสิทธิรักษ์ เต้านวมเตชะไพบูลย์ 1
191นายสิทธิรักษ์ เต้านวมเตชะไพบูลย์ 1
192นายสิทธิรักษ์ เต้านวมเตชะไพบูลย์ 1
193สิทธิรักษ์เตชะไพบูลย์ 1
194นายถาวร พิมพ์นนท์เตชะไพบูลย์ 1
195นางวิลาวัลย์ สุขาบ้านดงดาล
196นายพนัส พรหมเขตอนุบาลนิคมเปงจาน
197วยุดา ฤทธิ์มหาอนุบาลนิคมเปงจาน
198ไพรวัลย์บ้านหนองคอน
199นายไพบูลย์ โสภากุลบ้านโพนแพง
200นายไพบูลย์ โสภากุลบ้านโพนแพง
201มนูญ โทสาลีสนธิราษฎร์บำรุง
202ประภาพร คำอ้อสนธิราษฎร์บำรุง
203นายไพศาล คิดชัยสนธิราษฎร์บำรุง
204ขนิษฐา ผายชำนาญบ้านหนองแก้ว
205นางวันเพ็ญ ตะมะนันบ้านน้ำเป
206นางสาววรัญทิยา พิสัยพันธ์บ้านตาลชุม
207นฤมล เบญจมาศนิคมเจริญชัย
208นายคชสาร บุษปวนิชบ้านนาชุมช้าง
209ปรีชา ไชยดีบ้านโนนสวรรค์
210นายสมพงษ์ นาคเสนบ้านโนนสวรรค์
211สมพงษ์บ้านโนนสวรรค์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th