ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หน่วยงาน
1นายวัชรพงษ์ พิมพ์มาสพป.หนองคาย เขต 2
2ชัชฎา ตาลป่าหว่านสพป.หนองคาย เขต 2
3นางสาวปุณยาพร พิเศษวิศิษฏ์สพป.หนองคาย เขต 2
4นางนุชจิรา บูชากุลบ้านกุดบง
5นายสงบ สมแสวงบ้านใหม่
6นายพงษ์สันติ พัฒนจักรบ้านใหม่
7นายพงษ์สันติ พัฒนจักรบ้านใหม่
8ชมพูนุท โพธิ์สว่างบ้านนิคมดงบัง
9นายจำรัส ลิชัยมูลบ้านนิคมดงบัง
10วชิราภรณ์ วงษ์พุทธาบ้านนิคมดงบัง
11นางสาวววชิราภรณ์ วงษ์พุทธาบ้านนิคมดงบัง
12สงกรานต์ สองบุญชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
13นายสุมิตร บุญยงชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
14เพียงหทัย พรมบุบผาบ้านโนนฤาษี
15นางเพียงหทัย พรมบุบผาบ้านโนนฤาษี
16นภสร แข็งแรงบ้านโนนฤาษี
17ธีระยุทธ ริยะบุตรบ้านหนองกุ้ง
18นายอิทธิวัตร วิเศษพงศ์ภัทรบ้านหนองกุ้ง
19นายสุระศักดิ์ เพียสุระบ้านกลุ่มพัฒนา
20อรญา จำเริญศรีอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
21อาคม มาตาอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
22อรญา จำเริญศรีอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
23อรญา จำเริญศรีอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
24นิตยา ภูละครหมู่บ้านตัวอย่าง
25นายกิตติพงษ์ บูชากุลหมู่บ้านตัวอย่าง
26นายสากล วงศ์ประพันธ์หมู่บ้านตัวอย่าง
27ประยูร บูชากุลบ้านห้วยเปลวเงือก
28นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระบ้านนาตาล
29ตุลา นามสีอุ่นบ้านนาตาล
30กัญญารัตน์ สะวิสัยบ้านนาตาล
31วราธร บวรศักดิ์บ้านนาเพียงใหญ่
32นางสาวเยาวพา สาครเจริญบ้านนาเพียงใหญ่
33นายอภิรมย์ มาตาบ้านนาเพียงใหญ่
34นายวุธสุเรนทร์บ้านปักหมู
35นางวนิดา ทองประเทืองบ้านปักหมู
36นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์บ้านปักหมู
37สุทธนู ดงราษีบ้านนาเพียงน้อย
38นายจรูญกิจ ทองแสนยูเนสโกสัมมนา
39นายเกียรติศักดิ์ ไชยฮ้อยชุมชนบ้านชุมช้าง
40พรศักดิ์ ตาละบุญชุมชนบ้านชุมช้าง
41ปรางค์วิมล บ้านบัว
42นายณรงค์ศักดิ์ แก้วมงคลบ้านโนนหนามแท่ง
43วริศรา มาตราบ้านโพนทัน
44นายประลอง ไชยวีทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
45ทัศนพร โยธิกุลบ้านเซิม
46Saritaบ้านเซิม
47นันทวัน กองธรรมบ้านเซิม
48รุ่งพิศ เกตุคำบ้านเซิม
49นายประวิตร คำภูแสนบ้านท่าหนองพันทา
50นายวรินทร์พงษ์ สุวรรณไตรบ้านโคกกลาง
51วิรัตน์ โพนสิงห์บ้านหนองแคน-ดอนสนุก
52นางสาวปนัดดา บ้านหนองแหวน
53ปนัดดา หล้าคอมบ้านหนองแหวน
54นายปรีชา สุริยวงศบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
55นายประนอม นันทะเนตรบ้านทุ่งหลวง
56นายทศพร เทียนทิพย์บ้านทุ่งหลวง
57จุฬารัตน์ สมบูรณ์บ้านทุ่งหลวง
58อารีลักษณ์ กรีหมื่นไวยบ้านนาตาลเหนือ
59นายวีระ โพธิรุขาบ้านนาตาลเหนือ
60นายเชิดชัย บริจาคบ้านแป้น
61นางสาวกมลรัตน์ ศรีเชียงหวางบ้านแป้น
62นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุลบ้านแป้น
63นายเชิดชัย บริจาคบ้านแป้น
64จิรภัทร เหมืองทองบ้านกุดแกลบ
65นายชวลิต แก้วนารีบ้านหนองหอย
66ณราวดี หาญพังงูบ้านหนองหอย
67จรรจิรา ประจันติบ้านหนองหอย
68นายเลิศชัย ชนูนันท์บ้านก่องขันธ์
69ปราณีบ้านต้อนเหนือ
70นางสมใจ โพนพุทธบ้านนาหนัง
71นางวัฒนา กองมณีบ้านนาหนัง
72นางพิมพา คลังชำนาญบ้านนาหนัง
73จรูญ ภูมิโสมบ้านนาหนัง
74นายธานี คลังชำนาญบ้านนาหนัง
75วริศราบ้านหนองแอก
76กุลธิดา มานะดีบ้านผือ
77กิตติพงษ์ พรมทองบ้านผือ
78กิตติพงษ์ พรมทองบ้านผือ
79นางกุลธิดา มานะดีบ้านผือ
80นายภาณุพงศ์ อาจหาญบ้านคำจำปา
81tanapon-sapunggernบ้านโพธิ์
82สุรชาติ เหง้าสุวรรณบ้านคำปะกั้ง
83วีระชัย พละดรบ้านคำปะกั้ง
84นางสาวนิภา สุขสำราญบ้านปัก
85โรงเรียนบ้านปักบ้านปัก
86นายกำธร เวชสิทธิ์บ้านดงกำพี้
87นางเอ็นดู สีเทาชุมชนบ้านปากสวย
88Apissara Apaipromชุมชนบ้านปากสวย
89นายวัชระ ฤกษ์พิมพ์พงษ์บ้านโคกถ่อนวิทยา
90ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ ทองภูบ้านโคกถ่อนวิทยา
91นางสาวสมบูรณ์ ภูมิเทศบ้านโคกถ่อนวิทยา
92เฉลิมเกียรติ บุญสิทธิ์บ้านโคกถ่อนวิทยา
93พีระศักดิ์ วงค์ชาญศรีบ้านสร้างนางขาว
94นายอารมย์ พิสัยพันธ์บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
95นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาดบ้านหาดสั่ง
96นายอภิชาติ มาตะวงศ์บ้านหนองอั้ว
97จักรพงษ์ เบ้ารักษาบ้านหนองอั้ว
98นายอภิชาติ มาตะวงศ์บ้านหนองอั้ว
99นายอภิชาติ มาตะวงศ์บ้านหนองอั้ว
100อันชม มาตะวงศืบ้านหนองอั้ว
101พัชรินทร์ ป้องสนามบ้านเหล่าต่างคำ
102นายสุภเวช ป้องสนามบ้านเหล่าต่างคำ
103นายทวี แสงฤทธิ์บ้านเชียงอาด
104นายพัทยา บุญญะรังบ้านเชียงอาด
105supaluck lhongseedaบ้านนาเมย
106สิรินทรา ดีมากบ้านนาเมย
107นายทำนอง สีต่างคำบ้านโคกหัวภู
108นายสมเพชร ชัยณรงค์บ้านโคกหัวภู
109นายสมเพชร ชัยณณงค์บ้านโคกหัวภู
110วีระศักดิ์ ชัยภิบาลบ้านห้วยน้ำเย็น
111นายศิริชัย ทองทีบ้านห้วยน้ำเย็น
112นายคงฤทธิ์ นันทะแสงบ้านห้วยน้ำเย็น
113ทัศนีย์ โยคณิตย์บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
114สาริกา โคตรโสภาบ้านนาดี
115เมธากุล อุระภาเฝ้าไร่วิทยา
116นายเทียนชัย พลรัตน์เฝ้าไร่วิทยา
117มุณภา หล่าเพียบ้านจับไม้
118อภิสิทธิ์ หล่าเพียบ้านจับไม้
119มุณภา หล่าเพียบ้านจับไม้
120เทียนชัย พลรัตน์บ้านจับไม้
121เทียนชัย พลรัตน์บ้านจับไม้
122nutchol srematรสลินคัคณางค์
123นายเทพพร สรรพทรัพย์รสลินคัคณางค์
124อุทิศ หันมารสลินคัคณางค์
125นางวิไลพร พลรัตน์บ้านนาฮำ
126วิวัฒน์ กุตันบ้านนาฮำ
127นางอัจฉรา เอื้อราษฎร์บ้านนาฮำ
128อุไรวรรณ คำปัญญาบ้านหนองยาง
129มงคล เหล่าชัยบ้านหนองยาง
130ว่าที่ร้อยตรีมงคล เหล่าชัยบ้านหนองยาง
131ณฐรัช อุยะพิตังอนุบาลหนองควาย
132วิภารัตร ตางจงราชอนุบาลหนองควาย
133อนุบาลหนองควายอนุบาลหนองควาย
134นายสุริยะประชาบำรุง
135ปานใจ เข่งดีบ้านโพนทอง
136มัทนียาบ้านท่าคำบง
137นายโสภณ จันทวงศ์บ้านท่าคำบง
138นวลฉวี ไชยทองดีบ้านท่าคำบง
139มัทนียา สุทธิประภาบ้านท่าคำบง
140พรประสิทธิ์บ้านหนองวัวชุม
141ไพบูลย์บ้านกุดแคนโนนมันปลา
142ปรารีบ้านกุดแคนโนนมันปลา
143โสมจันทร์ ทิพเสนาบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
144นายธวัชชัยบ้านหนองบัวเงิน
145สุรีพรรณป่าไม้อุทิศ 8
146สุรีพรรณป่าไม้อุทิศ 8
147ปิยะพล จิตรวิขามบ้านหนองหลวง
148นายธวัชชัย ธรรมขันธ์บ้านแบง
149นายวิทยา นาศฤงคารเวทีราษฎร์บำรุง
150ว่าที่ร้อยตรีเสรี ทองคำเวทีราษฎร์บำรุง
151สุกานดา ทานาลาดเวทีราษฎร์บำรุง
152นายวิทยา นาศฤงคารเวทีราษฎร์บำรุง
153บุญถึง เครื่องแก้วเวทีราษฎร์บำรุง
154ลฎาภา บุญสิทธื์บ้านโนนสะอาด
155นางสาวลำดวน เหล่าโก่งบ้านโนนสะอาด
156ปกครอง ธานังบ้านโนนสะอาด
157โรงเรียนบ้านโนนสะอาดบ้านโนนสะอาด
158ลำดวน เหล่าโก่งบ้านโนนสะอาด
159นายมนตรี ศรีทะลับบ้านคำโคนสว่าง
160นายตะวัน พาเหนียวบ้านคำโคนสว่าง
161นายตะวัน พาเหนียวบ้านคำโคนสว่าง
162สุดาวดี อินทะวิมานสุทธสิริโสภา
163พิศมัย สุวรรณ์สารสุทธสิริโสภา
164พิศมัยสุทธสิริโสภา
165ฤทัยรัตน์ พรมสารบ้านนาทับไฮ
166นายศรายุทธ โพนธาตุบ้านนาทับไฮ
167สุพรหมบ้านนาคำมูลชมภูพร
168สุพรหม ทาเภาบ้านนาคำมูลชมภูพร
169ณัฐวุฒิ พาลุกาบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร
170นายอดิพงษ์ อินทร์พรหมรุจีจินตกานนท์
171นายวาทศิลป์ จำปานิลรุจีจินตกานนท์
172นายสมบัติ ตันนารัตน์รุจีจินตกานนท์
173กาญจนา มลศิลรุจีจินตกานนท์
174วยุดา ฤทธิ์มหาบ้านหนองเค็ม
175นายทองสุข เทียมทะนงบ้านพระบาทนาหงส์ สาขา โนนภูทอง
176นายสุกัน แก้วม่วงบ้านดอนเหมือด
177นายประจักษ์ กุศลมานิตย์บ้านต้อน
178นายอุดมสิน คำมุงคุณบ้านต้อน
179นางทิพวรรณ วรรณคำโกฏิ์บ้านต้อน
180พิศมัย พฤกษชาติบ้านต้อน
181นางกาญจนา ทิพเสนาบ้านพระบาทนาหงส์
182สมาน ว่องไวบ้านพระบาทนาหงส์
183นายอภิศร ทิพเสนาบ้านพระบาทนาหงส์
184นางฤดีมาส ชื่นใจบ้านนาสิงห์
185อัครพล อ่อนสันสีบ้านนายาง
186เนรมิตร วงษ์หาจักร์บ้านสามัคคีชัย
187นางสาวจิราภรณ์ ภาโสมบ้านสามัคคีชัย
188ทัศวรรณบ้านโปร่งสำราญ
189นายสิทธิรักษ์ เต้านวมเตชะไพบูลย์ 1
190นายสิทธิรักษ์ เต้านวมเตชะไพบูลย์ 1
191นายสิทธิรักษ์ เต้านวมเตชะไพบูลย์ 1
192สิทธิรักษ์เตชะไพบูลย์ 1
193นางวิลาวัลย์ สุขาบ้านดงดาล
194วยุดา ฤทธิ์มหาอนุบาลนิคมเปงจาน
195นายพนัส พรหมเขตอนุบาลนิคมเปงจาน
196ไพรวัลย์บ้านหนองคอน
197นายไพบูลย์ โสภากุลบ้านโพนแพง
198นายไพบูลย์ โสภากุลบ้านโพนแพง
199มนูญ โทสาลีสนธิราษฎร์บำรุง
200นายไพศาล คิดชัยสนธิราษฎร์บำรุง
201ขนิษฐา ผายชำนาญบ้านหนองแก้ว
202นางวันเพ็ญ ตะมะนันบ้านน้ำเป
203นางสาววรัญทิยา พิสัยพันธ์บ้านตาลชุม
204เดชศรี พลอยพุตนิคมเจริญชัย
205นายคชสาร บุษปวนิชบ้านนาชุมช้าง
206ปรีชา ไชยดีบ้านโนนสวรรค์
207นายสมพงษ์ นาคเสนบ้านโนนสวรรค์
208สมพงษ์บ้านโนนสวรรค์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th