ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หน่วยงาน
1นางสาวปุณยาพร พิเศษวิศิษฏ์สพป.หนองคาย เขต 2
2นายวัชรพงษ์ พิมพ์มาสพป.หนองคาย เขต 2
3ชัชฎา ตาลป่าหว่านสพป.หนองคาย เขต 2
4นางนุชจิรา บูชากุลบ้านกุดบง
5นายพงษ์สันติ พัฒนจักรบ้านใหม่
6นายพงษ์สันติ พัฒนจักรบ้านใหม่
7นายสงบ สมแสวงบ้านใหม่
8วชิราภรณ์ วงษ์พุทธาบ้านนิคมดงบัง
9นางสาวววชิราภรณ์ วงษ์พุทธาบ้านนิคมดงบัง
10นายจำรัส ลิชัยมูลบ้านนิคมดงบัง
11ชมพูนุท โพธิ์สว่างบ้านนิคมดงบัง
12ปวีณา พันธ์พิมพ์ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
13นายสุมิตร บุญยงชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
14สงกรานต์ สองบุญชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
15นางเพียงหทัย พรมบุบผาบ้านโนนฤาษี
16นภสร แข็งแรงบ้านโนนฤาษี
17เพียงหทัย พรมบุบผาบ้านโนนฤาษี
18นายอิทธิวัตร วิเศษพงศ์ภัทรบ้านหนองกุ้ง
19ธีระยุทธ ริยะบุตรบ้านหนองกุ้ง
20ธีรพล สุดภาบ้านกลุ่มพัฒนา
21นายสุระศักดิ์ เพียสุระบ้านกลุ่มพัฒนา
22อาคม มาตาอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
23อรญา จำเริญศรีอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
24อรญา จำเริญศรีอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
25อรญา จำเริญศรีอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
26นิตยา ภูละครหมู่บ้านตัวอย่าง
27นายสากล วงศ์ประพันธ์หมู่บ้านตัวอย่าง
28นายกิตติพงษ์ บูชากุลหมู่บ้านตัวอย่าง
29ประยูร บูชากุลบ้านห้วยเปลวเงือก
30นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระบ้านนาตาล
31ตุลา นามสีอุ่นบ้านนาตาล
32กัญญารัตน์ สะวิสัยบ้านนาตาล
33นางสาวเยาวพา สาครเจริญบ้านนาเพียงใหญ่
34นายอภิรมย์ มาตาบ้านนาเพียงใหญ่
35วราธร บวรศักดิ์บ้านนาเพียงใหญ่
36นางวนิดา ทองประเทืองบ้านปักหมู
37นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์บ้านปักหมู
38นายวุธสุเรนทร์บ้านปักหมู
39สุทธนู ดงราษีบ้านนาเพียงน้อย
40นายจรูญกิจ ทองแสนยูเนสโกสัมมนา
41นายเกียรติศักดิ์ ไชยฮ้อยชุมชนบ้านชุมช้าง
42พรศักดิ์ ตาละบุญชุมชนบ้านชุมช้าง
43ปรางค์วิมล บ้านบัว
44นายณรงค์ศักดิ์ แก้วมงคลบ้านโนนหนามแท่ง
45วริศรา มาตราบ้านโพนทัน
46นายประลอง ไชยวีทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
47ทัศนพร โยธิกุลบ้านเซิม
48Saritaบ้านเซิม
49นันทวัน กองธรรมบ้านเซิม
50รุ่งพิศ เกตุคำบ้านเซิม
51นายประวิตร คำภูแสนบ้านท่าหนองพันทา
52นายวรินทร์พงษ์ สุวรรณไตรบ้านโคกกลาง
53วิรัตน์ โพนสิงห์บ้านหนองแคน-ดอนสนุก
54ปนัดดา หล้าคอมบ้านหนองแหวน
55นางสาวปนัดดา บ้านหนองแหวน
56นางสาวปนัดดา หล้าคอมบ้านหนองแหวน
57นายปรีชา สุริยวงศบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
58นายทศพร เทียนทิพย์บ้านทุ่งหลวง
59จุฬารัตน์ สมบูรณ์บ้านทุ่งหลวง
60นายประนอม นันทะเนตรบ้านทุ่งหลวง
61นายวีระ โพธิรุขาบ้านนาตาลเหนือ
62อารีลักษณ์ กรีหมื่นไวยบ้านนาตาลเหนือ
63นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุลบ้านแป้น
64นายเชิดชัย บริจาคบ้านแป้น
65นายเชิดชัย บริจาคบ้านแป้น
66นางสาวกมลรัตน์ ศรีเชียงหวางบ้านแป้น
67จิรภัทร เหมืองทองบ้านกุดแกลบ
68ณราวดี หาญพังงูบ้านหนองหอย
69นายชวลิต แก้วนารีบ้านหนองหอย
70จรรจิรา ประจันติบ้านหนองหอย
71นายเลิศชัย ชนูนันท์บ้านก่องขันธ์
72ปราณีบ้านต้อนเหนือ
73นางสมใจ โพนพุทธบ้านนาหนัง
74นางวัฒนา กองมณีบ้านนาหนัง
75นางพิมพา คลังชำนาญบ้านนาหนัง
76จรูญ ภูมิโสมบ้านนาหนัง
77นายธานี คลังชำนาญบ้านนาหนัง
78วริศราบ้านหนองแอก
79กิตติพงษ์ พรมทองบ้านผือ
80นางกุลธิดา มานะดีบ้านผือ
81กุลธิดา มานะดีบ้านผือ
82กิตติพงษ์ พรมทองบ้านผือ
83นายภาณุพงศ์ อาจหาญบ้านคำจำปา
84tanapon-sapunggernบ้านโพธิ์
85สุธารินีย์ ชัยเมืองพลบ้านโพธิ์
86สุรชาติ เหง้าสุวรรณบ้านคำปะกั้ง
87วีระชัย พละดรบ้านคำปะกั้ง
88เบญจวรรณ จันทร์นามบ้านปัก
89นางสาวจันทร์จิรา สุขบัญชาชัยบ้านปัก
90โรงเรียนบ้านปักบ้านปัก
91นางสาวนิภา สุขสำราญบ้านปัก
92นายกำธร เวชสิทธิ์บ้านดงกำพี้
93Apissara Apaipromชุมชนบ้านปากสวย
94นางเอ็นดู สีเทาชุมชนบ้านปากสวย
95ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ ทองภูบ้านโคกถ่อนวิทยา
96นางสาวสมบูรณ์ ภูมิเทศบ้านโคกถ่อนวิทยา
97เฉลิมเกียรติ บุญสิทธิ์บ้านโคกถ่อนวิทยา
98นายวัชระ ฤกษ์พิมพ์พงษ์บ้านโคกถ่อนวิทยา
99พีระศักดิ์ วงค์ชาญศรีบ้านสร้างนางขาว
100นายอารมย์ พิสัยพันธ์บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
101นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาดบ้านหาดสั่ง
102จักรพงษ์ เบ้ารักษาบ้านหนองอั้ว
103นายอภิชาติ มาตะวงศ์บ้านหนองอั้ว
104นายอภิชาติ มาตะวงศ์บ้านหนองอั้ว
105อันชม มาตะวงศืบ้านหนองอั้ว
106นายอภิชาติ มาตะวงศ์บ้านหนองอั้ว
107พัชรินทร์ ป้องสนามบ้านเหล่าต่างคำ
108นายสุภเวช ป้องสนามบ้านเหล่าต่างคำ
109นายพัทยา บุญญะรังบ้านเชียงอาด
110นายทวี แสงฤทธิ์บ้านเชียงอาด
111สิรินทรา ดีมากบ้านนาเมย
112supaluck lhongseedaบ้านนาเมย
113นายทำนอง สีต่างคำบ้านโคกหัวภู
114นายสมเพชร ชัยณรงค์บ้านโคกหัวภู
115นายสมเพชร ชัยณณงค์บ้านโคกหัวภู
116นายศิริชัย ทองทีบ้านห้วยน้ำเย็น
117นายคงฤทธิ์ นันทะแสงบ้านห้วยน้ำเย็น
118วีระศักดิ์ ชัยภิบาลบ้านห้วยน้ำเย็น
119ทัศนีย์ โยคณิตย์บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
120สาริกา โคตรโสภาบ้านนาดี
121เมธากุล อุระภาเฝ้าไร่วิทยา
122นายเทียนชัย พลรัตน์เฝ้าไร่วิทยา
123มุณภา หล่าเพียบ้านจับไม้
124อภิสิทธิ์ หล่าเพียบ้านจับไม้
125เทียนชัย พลรัตน์บ้านจับไม้
126ชุติกาญจน์ ผาสุขบ้านจับไม้
127มุณภา หล่าเพียบ้านจับไม้
128นายเทพพร สรรพทรัพย์รสลินคัคณางค์
129nutchol srematรสลินคัคณางค์
130อุทิศ หันมารสลินคัคณางค์
131วิวัฒน์ กุตันบ้านนาฮำ
132นางอัจฉรา เอื้อราษฎร์บ้านนาฮำ
133นางวิไลพร พลรัตน์บ้านนาฮำ
134อุไรวรรณ คำปัญญาบ้านหนองยาง
135มงคล เหล่าชัยบ้านหนองยาง
136ว่าที่ร้อยตรีมงคล เหล่าชัยบ้านหนองยาง
137อนุบาลหนองควายอนุบาลหนองควาย
138วิภารัตร ตางจงราชอนุบาลหนองควาย
139ณฐรัช อุยะพิตังอนุบาลหนองควาย
140นายสุริยะประชาบำรุง
141นางสาววิราวัลณ์ นันตะนูประชาบำรุง
142ปานใจ เข่งดีบ้านโพนทอง
143นายโสภณ จันทวงศ์บ้านท่าคำบง
144มัทนียาบ้านท่าคำบง
145นวลฉวี ไชยทองดีบ้านท่าคำบง
146มัทนียา สุทธิประภาบ้านท่าคำบง
147นางสาวพรรณพิลาส แพะขุนทดบ้านหนองวัวชุม
148พรประสิทธิ์บ้านหนองวัวชุม
149ไพบูลย์บ้านกุดแคนโนนมันปลา
150ปรารีบ้านกุดแคนโนนมันปลา
151นายสมวิทย์ สมคุณาบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
152โสมจันทร์ ทิพเสนาบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
153นายธวัชชัยบ้านหนองบัวเงิน
154สุรีพรรณป่าไม้อุทิศ 8
155สุรีพรรณป่าไม้อุทิศ 8
156ปิยะพล จิตรวิขามบ้านหนองหลวง
157นายธวัชชัย ธรรมขันธ์บ้านแบง
158นายวิทยา นาศฤงคารเวทีราษฎร์บำรุง
159บุญถึง เครื่องแก้วเวทีราษฎร์บำรุง
160นายวิทยา นาศฤงคารเวทีราษฎร์บำรุง
161ว่าที่ร้อยตรีเสรี ทองคำเวทีราษฎร์บำรุง
162สุกานดา ทานาลาดเวทีราษฎร์บำรุง
163ลฎาภา บุญสิทธื์บ้านโนนสะอาด
164นางสาวลำดวน เหล่าโก่งบ้านโนนสะอาด
165โรงเรียนบ้านโนนสะอาดบ้านโนนสะอาด
166ลำดวน เหล่าโก่งบ้านโนนสะอาด
167ปกครอง ธานังบ้านโนนสะอาด
168นายตะวัน พาเหนียวบ้านคำโคนสว่าง
169นายตะวัน พาเหนียวบ้านคำโคนสว่าง
170นายมนตรี ศรีทะลับบ้านคำโคนสว่าง
171Vachira Khamsinghaบ้านคำโคนสว่าง
172พิศมัย สุวรรณ์สารสุทธสิริโสภา
173พิศมัยสุทธสิริโสภา
174สุดาวดี อินทะวิมานสุทธสิริโสภา
175นายศรายุทธ โพนธาตุบ้านนาทับไฮ
176ฤทัยรัตน์ พรมสารบ้านนาทับไฮ
177สุพรหม ทาเภาบ้านนาคำมูลชมภูพร
178สุพรหมบ้านนาคำมูลชมภูพร
179ณัฐวุฒิ พาลุกาบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร
180กาญจนา มลศิลรุจีจินตกานนท์
181นายวาทศิลป์ จำปานิลรุจีจินตกานนท์
182นายอดิพงษ์ อินทร์พรหมรุจีจินตกานนท์
183นายสมบัติ ตันนารัตน์รุจีจินตกานนท์
184วยุดา ฤทธิ์มหาบ้านหนองเค็ม
185นายทองสุข เทียมทะนงบ้านพระบาทนาหงส์ สาขา โนนภูทอง
186นายสุกัน แก้วม่วงบ้านดอนเหมือด
187นายอุดมสิน คำมุงคุณบ้านต้อน
188นางทิพวรรณ วรรณคำโกฏิ์บ้านต้อน
189พิศมัย พฤกษชาติบ้านต้อน
190นายประจักษ์ กุศลมานิตย์บ้านต้อน
191นางกาญจนา ทิพเสนาบ้านพระบาทนาหงส์
192นายอภิศร ทิพเสนาบ้านพระบาทนาหงส์
193สมาน ว่องไวบ้านพระบาทนาหงส์
194นางฤดีมาส ชื่นใจบ้านนาสิงห์
195อัครพล อ่อนสันสีบ้านนายาง
196นางสาวจิราภรณ์ ภาโสมบ้านสามัคคีชัย
197เนรมิตร วงษ์หาจักร์บ้านสามัคคีชัย
198ทัศวรรณบ้านโปร่งสำราญ
199นายถาวร พิมพ์นนท์เตชะไพบูลย์ 1
200นายสิทธิรักษ์ เต้านวมเตชะไพบูลย์ 1
201นายสิทธิรักษ์ เต้านวมเตชะไพบูลย์ 1
202นายสิทธิรักษ์ เต้านวมเตชะไพบูลย์ 1
203สิทธิรักษ์เตชะไพบูลย์ 1
204นางวิลาวัลย์ สุขาบ้านดงดาล
205วยุดา ฤทธิ์มหาอนุบาลนิคมเปงจาน
206นายพนัส พรหมเขตอนุบาลนิคมเปงจาน
207ไพรวัลย์บ้านหนองคอน
208นายไพบูลย์ โสภากุลบ้านโพนแพง
209นางสาวแพรวภัสรา พิสัยกุลบ้านโพนแพง
210นายไพบูลย์ โสภากุลบ้านโพนแพง
211ประภาพร คำอ้อสนธิราษฎร์บำรุง
212นายไพศาล คิดชัยสนธิราษฎร์บำรุง
213มนูญ โทสาลีสนธิราษฎร์บำรุง
214ขนิษฐา ผายชำนาญบ้านหนองแก้ว
215นางวันเพ็ญ ตะมะนันบ้านน้ำเป
216นางสาววรัญทิยา พิสัยพันธ์บ้านตาลชุม
217นฤมล เบญจมาศนิคมเจริญชัย
218นายคชสาร บุษปวนิชบ้านนาชุมช้าง
219นายสมพงษ์ นาคเสนบ้านโนนสวรรค์
220สมพงษ์บ้านโนนสวรรค์
221ปรีชา ไชยดีบ้านโนนสวรรค์
222อภิศร ทิพเสนาบ้านโนนสวรรค์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th