ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA เรื่อง เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย: [30 สิงหาคม 2560] อ่าน 814 ครั้ง
รายงานการศึกษา : การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะหาความรู โดย: [30 ธันวาคม 2559] อ่าน 810 ครั้ง
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดย: [23 ธันวาคม 2559] อ่าน 1180 ครั้ง
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย: [21 พฤศจิกายน 2559] อ่าน 859 ครั้ง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง รูปวงกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย: [21 พฤศจิกายน 2559] อ่าน 866 ครั้ง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โครงงาน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม โดย: [21 พฤศจิกายน 2559] อ่าน 1059 ครั้ง
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นปร โดย: [9 มิถุนายน 2559] อ่าน 666 ครั้ง
รายงนผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานกระดาษ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดย: [13 พฤษภาคม 2557] อ่าน 1115 ครั้ง
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ความหลากหลายของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย: [21 มกราคม 2557] อ่าน 1451 ครั้ง
รายงานผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ โดย: [11 ก.ค. 2556] อ่าน 543 ครั้ง