สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์
กลับหน้าหลัก
ลำดับ
หน่วยงาน/โรงเรียน
สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
รวมทั้งหมด
2
บ้านใหม่
0
0
0
3
บ้านนิคมดงบัง
0
0
0
4
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
0
0
0
5
บ้านโนนฤาษี
0
0
0
6
บ้านหนองกุ้ง
0
0
0
7
บ้านกลุ่มพัฒนา
0
0
0
8
บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว
0
0
0
9
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
0
2
2
10
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
0
0
0
11
หมู่บ้านตัวอย่าง
0
1
1
12
บ้านห้วยเปลวเงือก
0
0
0
13
บ้านนาตาล
0
0
0
14
บ้านนาเพียงใหญ่
0
0
0
15
บ้านปักหมู
0
0
0
16
บ้านนาเพียงน้อย
0
0
0
17
ยูเนสโกสัมมนา
0
0
0
18
ชุมชนบ้านชุมช้าง
0
0
0
19
บ้านบัว
0
0
0
20
บ้านโนนหนามแท่ง
0
0
0
21
บ้านโพนทัน
0
0
0
22
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
0
0
0
23
บ้านเซิม
0
0
0
24
บ้านท่าหนองพันทา
0
0
0
25
บ้านโคกกลาง
0
0
0
26
บ้านคำตอยูง
0
0
0
27
บ้านหนองแคน-ดอนสนุก
0
0
0
28
บ้านหนองแหวน
0
0
0
29
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
0
0
0
30
บ้านทุ่งหลวง
0
0
0
31
บ้านนาตาลเหนือ
0
0
0
32
บ้านแป้น
0
1
1
33
บ้านกุดแกลบ
0
0
0
34
บ้านหนองหอย
0
0
0
35
บ้านก่องขันธ์
0
0
0
36
บ้านดงสระพัง
0
0
0
37
บ้านต้อนเหนือ
0
0
0
38
บ้านนาหนัง
0
2
2
39
บ้านโคกกลาง สาขา คำอินแปลง
0
0
0
40
บ้านหนองแอก
0
0
0
41
บ้านผือ
0
0
0
42
บ้านคำปะกั้ง สาขาบ้านดงอ่าง
0
0
0
43
บ้านคำจำปา
0
0
0
44
บ้านคำเจริญ
0
0
0
45
บ้านโพธิ์
0
0
0
46
บ้านคำปะกั้ง
0
0
0
47
บ้านปัก
0
1
1
48
บ้านดงกำพี้
0
0
0
49
ชุมชนบ้านปากสวย
0
0
0
50
บ้านวัดหลวง
0
0
0
51
บ้านโคกถ่อนวิทยา
0
0
0
52
บ้านสร้างนางขาว
0
0
0
53
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
0
0
0
54
บ้านหาดสั่ง
0
0
0
55
บ้านหนองอั้ว
0
0
0
56
บ้านเหล่าต่างคำ
0
0
0
57
บ้านเชียงอาด
0
0
0
58
บ้านนาเมย
0
0
0
59
บ้านโคกหัวภู
0
0
0
60
บ้านห้วยน้ำเย็น
0
0
0
61
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
0
0
0
62
บ้านนาดี
0
0
0
63
เฝ้าไร่วิทยา
0
0
0
64
บ้านจับไม้
0
0
0
65
รสลินคัคณางค์
0
0
0
66
บ้านนาฮำ
0
2
2
67
บ้านหนองยาง
0
1
1
68
อนุบาลหนองควาย
0
0
0
69
ประชาบำรุง
0
1
1
70
บ้านโพนทอง
0
0
0
71
บ้านท่าคำบง
0
0
0
72
บ้านหนองวัวชุม
0
0
0
73
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
0
0
0
74
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
0
0
0
75
บ้านหนองบัวเงิน
0
0
0
76
ป่าไม้อุทิศ 8
0
0
0
77
บ้านหนองหลวง
0
0
0
78
บ้านแบง
0
5
5
79
เวทีราษฎร์บำรุง
0
2
2
80
บ้านโนนสะอาด
0
0
0
81
บ้านคำโคนสว่าง
0
0
0
82
สุทธสิริโสภา
0
2
2
83
บ้านนาทับไฮ
0
0
0
84
บ้านนาคำมูลชมภูพร
0
0
0
85
บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร
0
0
0
86
รุจีจินตกานนท์
0
3
3
87
บ้านหนองเค็ม
0
0
0
88
บ้านพระบาทนาหงส์ สาขา โนนภูทอง
0
0
0
89
บ้านดอนเหมือด
0
0
0
90
บ้านต้อน
0
0
0
91
บ้านพระบาทนาหงส์
1
3
4
92
บ้านนาสิงห์
0
0
0
93
บ้านนายาง
0
0
0
94
บ้านสามัคคีชัย
0
0
0
95
บ้านโปร่งสำราญ
0
0
0
96
เตชะไพบูลย์ 1
0
0
0
97
บ้านดงดาล
0
0
0
98
อนุบาลนิคมเปงจาน
0
0
0
99
บ้านหนองคอน
0
0
0
100
บ้านโพนแพง
0
0
0
101
สนธิราษฎร์บำรุง
0
0
0
102
บ้านหนองแก้ว
0
0
0
103
บ้านน้ำเป
0
0
0
104
บ้านตาลชุม
0
0
0
105
นิคมเจริญชัย
0
0
0
106
บ้านนาชุมช้าง
0
0
0
107
บ้านโนนสวรรค์
0
2
2
109
สพป.หนองคาย เขต 2
6
386
392
110
บ้านกุดบง
0
0
0