เรื่อง สอบราคาซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีส

 

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (นักเรียนก่อนประถมศึกษา และโรงเรียน

 

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างต้องการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้   

                   ๕. ต้องนำสินค้าตัวอย่างมาแสดงในวันยื่นซอง

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๕  สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

พร้อมกำหนดแสดงตัวอย่างสินค้า และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ในวันที่  ๕  สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียด

ได้ที่เว็บไซต์ www.nongkhai 2 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๔๙๕๖๙๙๙๓ ในวันและเวลาราชการ

 
ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 05 สิงหาคม 2558 เปิดอ่าน: 1096 ครั้ง โดย: |หมู่บ้านตัวอย่าง IP:: 110.77.206.253 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
Comments with Facebook  
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างการบริหารการก่อสร้างอาคาร ๒๑๒ ล/๕๗-ก ด้วยวิธ [โดย: | อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | 25 พฤศจิกายน 2559] [อ่าน 1714 ครั้ง]
สุทธสิริโสภา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย: | สุทธสิริโสภา | 07 สิงหาคม 2558] [อ่าน 1312 ครั้ง]
สุทธสิริโสภา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับโรงเรียนขนาดกลาง [โดย: | สุทธสิริโสภา | 07 สิงหาคม 2558] [อ่าน 1218 ครั้ง]
เรื่อง สอบราคาซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีส [โดย: | หมู่บ้านตัวอย่าง | 05 สิงหาคม 2558] [อ่าน 1096 ครั้ง]
ประกาศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ [โดย: | บ้านโนนสวรรค์ | 27 กรกฎาคม 2558] [อ่าน 355 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th