โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สอบราคาจ้าง ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ 2560

 

โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สอบราคาจ้าง ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

ประกาศโรงเรียนรุจีจินตกานนท์

เรื่อง  สอบราคาจ้าง ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง

ประจำปีงบประมาณ  2560

…………………………………

                   ด้วยโรงเรียนรุจีจินตกานนท์ อำเภอรัตนวาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2   โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับมอบอำนาจ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 22/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง วงเงินจัดจ้าง 1,123,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด 1,123,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ให้โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ ประจำปีงบประมาณ 2560

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

         1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 561,500 บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่ออยู่แล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                    4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่

โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ อำเภอรัตนวาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้                                                                         

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ของวันทำการ ณ ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ อำเภอรัตนวาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน วันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ ใน วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.rujee.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-414738, 0938245558, 0885405748 ในวันและเวลาราชการ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

 
ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 23 สิงหาคม 2560 เปิดอ่าน: 998 ครั้ง โดย: |รุจีจินตกานนท์ IP:: 202.29.178.113 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
Comments with Facebook  
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (DLIT) [โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | สพป.หนองคาย เขต 2 | 06 มีนาคม 2561] [อ่าน 369 ครั้ง]
ประกาศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง [โดย: | รุจีจินตกานนท์ | 04 กันยายน 2560] [อ่าน 708 ครั้ง]
โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สอบราคาจ้าง ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ 2560 [โดย: | รุจีจินตกานนท์ | 23 สิงหาคม 2560] [อ่าน 998 ครั้ง]
สอบราคาจ้างบริการก่อสร้างอาคาร อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน [โดย: | หมู่บ้านตัวอย่าง | 28 พฤศจิกายน 2559] [อ่าน 1035 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างการบริหารการก่อสร้างอาคาร ๒๑๒ ล/๕๗-ก ด้วยวิธ [โดย: | อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | 25 พฤศจิกายน 2559] [อ่าน 1667 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th