ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
จำนวน 9 คน

    นางสุจิณล์ฎา  คุยลำเจียม    ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 
    นางราตรี  ฉันทพจน์    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 
    นางสาวนิตยา  ตาตินิจ    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
    นายนพดล  เสนาอาจ    ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
    นางกนกรัตน์  บุญผ่องศรี    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
    นางรำเพย  ทินกระโทก    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
    นางสาวฉวี  ราชบุรี    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
 
    นางอิชยา  สิงห์คำ    ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
    นายสัมพันธ์  พันธ์พิมพ์    ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]


ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง