ข้าราชการ บุคลากร
จำนวน 61 คน

    ดร.ละออตา   พงษ์ฤทัศน์   ตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
 
    นายอำนวย  ทิพย์กำจร   ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
 
    นางกนกรัตน์  บุญผ่องศรี   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
    นางสุจิณล์ฎา  คุยลำเจียม   ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 
    นางราตรี  ฉันทพจน์   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 
    นายนพดล  เสนาอาจ   ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
    นายสัมพันธ์  พันธ์พิมพ์   ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
    นางวิมลวรรณ  ชัยโสม   ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
    นางสาวกนกพิชญ์  หมื่นหาวงค์   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
    นางสาวฉวี  ราชบุรี   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
 
    นางสาวนิตยา  ตาตินิจ   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
    นางอิชยา  สิงห์คำ   ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
    นางจุฬารัตน์  ศรีบุญเรือง   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
 
    นางศรินยา  สุขรมย์   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
 
    นางรำเพย  ทินกระโทก   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
    นายปรีชา  หลักคำพันธ์   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 
    นางสาวนิยากร  ศรีมังคละ   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 
    นางอรอุมา  บวรศักดิ์   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 
    นายชัยณรงค์  ปินะถา   ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
 
    นายไพเราะ  ชนชนะกุล   ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์
 
    นางแวววิมล  ศรีเมยดง   ตำแหน่ง แม่บ้าน
 
    นายชัชวาล  รูปขันธ์   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นางสาวชบาไพร  ทวีทรัพย์   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
    นางสาวนิภาพร  พลสุวรรณ   ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
 
    นายดวงดี  พลาหาญ   ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ
 
    นางสาวกาญจนา  คุปนัติ   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นางสาวยุภาพร  เนื่องแก้ว   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นางสาวทัศนียา  ประจิมทิศ   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นางสาวอภิญญา  ชนชนะกุล   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นางสาวกัณฐภรณ์  อาชีวะ   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นางสาวนันทิยา  อุดมเสียง   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นางสาวชัชฎา  ตาลป่าหว่าน   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นายสามารถ  ไตรฆ้อง   ตำแหน่ง นักการภารโรง
 
    นายอุทัย  พรมเทศ   ตำแหน่ง ยาม
 
    นายสุทัศ  ทับทอง   ตำแหน่ง ยาม
 
    นายตุง  สรรพวิเศษ   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นายเวชยันต์  ภูละคร   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 
    นายสมพงษ์  มหาโยธี   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 
    นายวัชรพงษ์  พิมพ์มา   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    จ่าเอกพชร  รักษ์มณี   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
    นางสาววรรณภา   มลิลา   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
    นางสาวทวีพร  สกุลอำมาตย์   ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
 
    นางสาวสมัญญา  ธารเอี่ยม   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นางสาวณัฐธยาน์   สิงหศิริ   ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
    นางพัฒน์นรี  ผาทอง   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
    นายธีระพงษ์  สังข์หลอด   ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร
 
    นางสุนันท์   ภูอากิจ   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
    นางสาววิระญา  ไชยเคน   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
    นางสาวปุณยาพร  พิเศษวิศิษฏ์   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
    นายจักรพงษ์  มานะดี   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
    นายอดิศักดิ์  พรหมหลง   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
    นายสหัสพงศ์  ธนสิทธิ์   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
    นางสาวเตือนใจ  บุญบุตร   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
    นางญานิชศา  บางเมืองแสน   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
    นางดาวใจ  นันทจันทร์   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
    นางสาวพรรวินท์  หัสดี   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
    นางสาวรุจาภา  ขันตี   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นางสาวมัทธิดา  พงษ์สุวรรณ์   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นางจุฬาภรณ์  จันชารี   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
    ว่าที่ ร.อ.รามภคิน  โทรัตน์   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
    นายภัทรชัย   ธรรมคุณชัย   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]


ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง