กลุ่มบริหารงานบุคคล
จำนวน 11 คน

    นางสาวนิตยา  ตาตินิจ    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
    นางจุฬารัตน์  ศรีบุญเรือง    ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
 
    นางศรินยา  สุขรมย์    ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
 
    นายจักรพงษ์  มานะดี    ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
    นางสาวปุณยาพร  พิเศษวิศิษฏ์    ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
    นายอดิศักดิ์  พรหมหลง    ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
    นายสหัสพงศ์  ธนสิทธิ์    ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
    นางสาววรรณภา   มลิลา    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
    นางสาวกัณฐภรณ์  อาชีวะ    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นางสาวนันทิยา  อุดมเสียง    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นายธีระพงษ์  สังข์หลอด    ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]


ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง