กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จำนวน 6 คน

    นายนพดล  เสนาอาจ    ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
    นางวิมลวรรณ  ชัยโสม    ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
    นางสาวกนกพิชญ์  หมื่นหาวงค์    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
    นางญานิชศา  บางเมืองแสน    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
    นางสาวเตือนใจ  บุญบุตร    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
    นางดาวใจ  นันทจันทร์    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]


ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง