กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
จำนวน 10 คน

    นายตุ๊  จงรักษ์   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
    นางรำเพย  ทินกระโทก   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 
    นายปรีชา  หลักคำพันธ์   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 
    นายวิทยา  ทวีทรัพย์   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
 
    นางสาวนิยากร  ศรีมังคละ   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 
    นางอรอุมา  บวรศักดิ์   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 
    นายเวชยันต์  ภูละคร   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 
    นายสมพงษ์  มหาโยธี   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 
    นางสาวกิตติยา  ป้านภูมิ   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นางสาวอภิญญา  ชนชนะกุล   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]


ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง