กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
จำนวน 10 คน

    นางรำเพย  ทินกระโทก    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
    นายปรีชา  หลักคำพันธ์    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 
    นางสาวนิยากร  ศรีมังคละ    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 
    นางอรอุมา  บวรศักดิ์    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 
    นายเวชยันต์  ภูละคร    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 
    นายสมพงษ์  มหาโยธี    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 
    ว่าที่ ร.อ.รามภคิน  โทรัตน์    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
    นางจุฬาภรณ์  จันชารี    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
    นายภัทรชัย   ธรรมคุณชัย    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
    นางสาวอภิญญา  ชนชนะกุล    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]


ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง