กลุ่มอำนวยการ
จำนวน 13 คน

    นางสุจิณล์ฎา  คุยลำเจียม    ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 
    นางสาวณัฐธยาน์   สิงหศิริ    ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
    นางสุนันท์   ภูอากิจ    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
    นายชัยณรงค์  ปินะถา    ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
 
    นายไพเราะ  ชนชนะกุล    ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์
 
    นายชัชวาล  รูปขันธ์    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นางสาวมัทธิดา  พงษ์สุวรรณ์    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นางสาวสมัญญา  ธารเอี่ยม    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นางแวววิมล  ศรีเมยดง    ตำแหน่ง แม่บ้าน
 
    นายสามารถ  ไตรฆ้อง    ตำแหน่ง นักการภารโรง
 
    นายอุทัย  พรมเทศ    ตำแหน่ง ยาม
 
    นายสุทัศ  ทับทอง    ตำแหน่ง ยาม
 
    นายตุง  สรรพวิเศษ    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]


ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง