กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.หนองคาย เขต 2
จำนวน 8 คน

    นางกนกรัตน์  บุญผ่องศรี    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
    นางสาวนิภาพร  พลสุวรรณ    ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
 
    นายดวงดี  พลาหาญ    ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ
 
    นางสาวกาญจนา  คุปนัติ    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นางสาวยุภาพร  เนื่องแก้ว    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นางสาวทัศนียา  ประจิมทิศ    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นางสาวชัชฎา  ตาลป่าหว่าน    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    นางสาวรุจาภา  ขันตี    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง