นางกนกรัตน์ บุญผ่องศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หมายเลขโทรศัพท์ :042-471969 ต่อ 16 อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : -

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
นางกนกรัตน์ บุญผ่องศรี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ ๑. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ๒. กำกับ ดูแล นิเทศ กลั่นกรอง ส่งเสริม และสนับสนุนงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดังนี้ - งานบริหารการเงิน - งานบัญชี - งานพัสดุ - งานรายงานข้อมูลของกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ ๓. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ๔. วางแผนงาน กำหนดมาตรการในการบริหารการเงินและสินทรัพย์ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. และนโยบายของทางราชการ ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรภายในกลุ่มให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๕. ตรวจสอบ กำกับ ดูแล เร่งรัด กลั่นกรองเอกสารหลักฐานการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ให้ถูกต้อง เรียบร้อยก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ โดยผ่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจำกลุ่ม เพื่อพิจารณาสั่งการ ๖. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ๗. กำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ๘. กำกับ ดูแล การเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงินทุกประเภท ๙. นิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ตลอดจนแก้ไขปัญหางานการเงิน บัญชี และพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระดับโรงเรียน ตลอดจนแนะนำ บริการข้อมูลข่าวสาร และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรภายในกลุ่มให้แก่โรงเรียนในสังกัด และผู้มาติดต่อราชการ ๑๐. แจ้งนโยบายการบริหารงบประมาณ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน ตลอดจนเร่งรัดการบริหารงบประมาณให้โรงเรียน และทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติ ๑๑. จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนางานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้กับโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ๑๒. ควบคุม กำกับ เร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้บริการความสะดวก แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้มาติดต่อให้ทันตามกำหนดเวลา ๑๓. ปฏิบัติงานในกรณีเจ้าหน้าที่ในกลุ่มฯ หรือสำนักงานได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับงานการเงิน และพัสดุ ๑๔. แจ้งเวียนระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มต่าง ๆ และโรงเรียนทราบเพื่อถือปฏิบัติ ๑๕. ควบคุมเงินงบประมาณประจำปี ตามแผนงบประมาณ ทุกแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม และทุกโครงการ ๑๖. จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด และรายงานฐานะเงินประจำงวดทุกประเภทต่อ สพฐ. ตามโปรแกรมระบบเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๑๗. ปฏิบัติงานโปรแกรมระบบเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๑๘. ดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี และการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ๑๙. แจ้งการอนุมัติเงินประจำงวดทุกแผนงาน/โครงการ ให้กลุ่มต่าง ๆ และโรงเรียน ๒๐. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีต่อผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต่าง ๆ ๒๑. รับผิดชอบการใช้บัตร GFMIS SMART CARD ประเภท F ๒๒. ตรวจสอบ และเรียกรายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการใช้จ่ายเงิน ตาม GFMIS Terminal ๒๓. เป็นผู้เบิกในระบบ e-pension ๒๔. เป็นผู้อนุมัติขอเบิกเงิน และนำส่งเงิน ในระบบ GFMIS (คนที่ ๒) เพิ่มเติมคำสั่งที่ ๒๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ..๑๓... /...กรกฎาคม..../..๒๕๖๐............ ๒๕. เป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐- องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร บุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒. โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๖. เป็นผู้รับผิดชอบประเด็นการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด รายการที่ 1 การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี(งบปกติ) และรายการที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ๒๗. ควบคุมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ขออนุมัติเพิ่ม (ลด) เงินทดรองราชการ ๒๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นางกนกรัตน์ บุญผ่องศรี
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง