จ.ส.อ.วัฒนา ชัยจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : -

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑.การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ๒.การดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตลาทุกประเภท การขออนุญาตไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ๓.การดำเนินการเกี่ยวกับการขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการขอรับบริจาค การขอความร่วมมือช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่น งานกฐินพระราชทาน ๔.งานรับ-ส่งไปรษณีย์ การบรรจุหีบห่อเอกสาร พัสดุภัณฑ์ต่างๆ นำส่งหนังสือราชการ พัสดุคุรุภัณฑ์ จากทุกกลุ่มงานในสังกัด ที่เกี่ยวข้อง ๕.งานประเพณีราชพิธีและรัฐพิธี ดำเนินการเกี่ยวกับงานประเพณี วันสำคัญเกี่ยวกับชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และการส่งเสริมประเพณีต่างๆ ทั้งส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 2 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๖.งานการรายงานกรณีการเกิดอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๗.งานการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการและการอยู่เวรยามรักษาการณ์หน่วยงาน ๘.ปฏิบัติงานแทน นายบุญเทียม ชัยสงค์ กรณีไม่อยู่ ลา ไปราชการหรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ๙.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ จ.ส.อ.วัฒนา ชัยจันทร์
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง