นางราตรี ฉันทพจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 ต่อ 13 อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนโยบายและแผน

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑. งานนโยบายและแผน ๑.๑ กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ในกลุ่มนโยบายและแผน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ วางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนให้มีประสิทธิภาพ ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานโยบายทางการศึกษา ๑.๔ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑.๕ การจัดทำกลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ๑.๖ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ๑.๗ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๒ ๑.๘ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๑.๙ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ๑.๑๐ งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาจังหวัด ๑.๑๑ งานผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานพัฒนาการศึกษาจังหวัด ๑.๑๒ การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Charge) ๑.๑๓ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัด ๑.๑๔ การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่อยงานอื่น ๑.๑๕ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ๑.๑๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

บทความของ นางราตรี ฉันทพจน์
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง