นายบุญเทียม ชัยสงค์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : -

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑.งานการออกคำสั่ง ประกาศ การออกเลขที่เกียรติบัตร การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒.งานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ๓.งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา - งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ - งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๔.งานอนุโมทนา การจำหน่ายสิ่งของและการจำหน่ายของที่ระลึก ๕.งานประสานส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๖.การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๗.ปฏิบัติงานแทนจ.ส.อ.วัฒนา ชัยจันทร์ กรณีไม่อยู่ ลา ไปราชการหรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ๘.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นายบุญเทียม ชัยสงค์
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง