นางอิชยา สิงห์คำ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 ต่อ 12 อีเมล์ :
กลุ่มงาน : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 1 ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ คำสั่ง ข้อบังคับ นโยบาย แบบธรรมเนียมของทางราชการ กลั่นกรองงานก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา 2 การประสานงาน กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบสารสนเทศ และการบริหารงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4 วางแผนงาน ดำเนินการ ประเมินผล ติดตามเร่งรัดในความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย 5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นางอิชยา สิงห์คำ
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง