นางจุฬารัตน์ ศรีบุญเรือง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 ต่อ 12 อีเมล์ : jularat_term@hotmail.com
กลุ่มงาน : งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 1 ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 การจัดทำแผนอัตรากำลัง กรอบและเกณฑ์อัตรากำลังของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 4 การติดตามและประเมินผลการใช้แผนอัตรากำลังสถานศึกษา 5 การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคล 6 ดำเนินการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา 7 ดำเนินการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้บริหารการศึกษา 8 งานโครงการนักศึกษาทุน (ทุกโครงการ) 9 ขอถือจ่ายเงินประจำตำแหน่ง และเงินวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 การรายงานการมีวิทยฐานะและการคำนวณเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน 11 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนเด็กพิการ (พ.ค.ก.) 12 มาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ : ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 13 การกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 14 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู 15 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นางจุฬารัตน์ ศรีบุญเรือง
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง