นางศรินยา สุขรมย์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 ต่อ 12 อีเมล์ : sarinya@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทะเบียนประวัติ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1 การบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย 2 การย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 3 การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นตำแหน่งครู การรายงานผลการทดลองราชการ 4 การย้ายลูกจ้างประจำภายในเขตและระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา 5 การรักษาการในตำแหน่ง และรักษาราชการแทน 6 การขออนุญาตไปสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก/คัดเลือก 7 การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 การช่วยราชการของลูกจ้างประจำ 9 การขอบรรจุกลับเข้ารับรับราชการของข้าราชการ 10 การลาออกจากราชการของข้าราชการ 11 การขออนุญาตไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 การควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 13 การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ 14 การให้บริการสำเนาและการรับรองทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 15 งานการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 16 การลาอุปสมบท ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 17 การรายงานกรณีถึงแก่กรรมของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ 18 การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ และการขอพระราชทานเพลิงศพ 19 การขออนุญาตลาของผู้บริหารสถานศึกษา 20 การขออนุญาตการลา และเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างการลา ในส่วนที่เกิน 60 วัน 21 การจัดทำข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (โครงการจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล) 22 การย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน 23 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นางศรินยา สุขรมย์
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง