นางรำเพย ทินกระโทก
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ :089-8424963 อีเมล์ : rumpeoi@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร และ กลุ่มงานวัดปละประเมินผล

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๑.ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๒ เมื่อผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม ๓.ประสานงานและกลั่นกรองงานก่อนเสนอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ หรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ๔.วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ๕.วิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๖.วิเคราะห์ วิจัยศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๗.ประสานงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ๘.งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์/งานชมรม สมาคมศึกษานิเทศก์ ๙.งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

บทความของ นางรำเพย ทินกระโทก
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง