นายปรีชา หลักคำพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ :086-4180725 อีเมล์ : preechater@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑.งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ ๒.งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ๓.งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารแลพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา ๔.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ๕.วางแผนการนิเทศ ติดตามประเมินผลโรงเรียนในสังกัด ๖.ประสานการพัฒนาเครื่องมือนิเทศ ติดตามประเมินผล ๗.งานประกวดแข่งขันศึกษานิเทศก์ต้นแบบ ศึกษานิเทศก์ดีเด่นและกิจกรรมอื่นๆ ๘.งานการประชุมสัมมนาทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ ๙.งานอื่นๆ ที่บังคับบัญชามอบหมาย

 

บทความของ นายปรีชา หลักคำพันธ์
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง