นางอรอุมา บวรศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 อีเมล์ : onuma@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : หัวหน้ากลุ่มงานเลขา ก.ต.ป.น. และ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑.ควบคุม กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มงาน ๒.งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ๓.งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ๔.การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ๕.การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ๖.การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ๗.งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

บทความของ นางอรอุมา บวรศักดิ์
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง