นายชัยณรงค์ ปินะถา
พนักงานธุรการ

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : -

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑.ดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ - การขอเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง - การขออนุมัติซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง - การจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง การขอจดทะเบียนและต่อทะเบียน ประกันภัย รถยนต์ส่วนกลาง ๒.ดำเนินการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค ห้องประชุม ห้องน้ำห้องส้วม การขอใช้อาคารสถานที่ ห้องประชุมต่าง ๆ ๓.งานกิจกรรม ๕ ส. ๔.งานให้กู้ยืมเงินหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ๕.งานมาตรการประหยัดพลังงานค่าไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ประปา และการรายงานข้อมูลในระบบ E-Report ของกระทรวงพลังงาน ๖.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นายชัยณรงค์ ปินะถา
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง