นางสาวชบาไพร ทวีทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 ต่อ 12 อีเมล์ : chabapai@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1 การจัดทำแผนงาน โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และรายงานผล ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา 2 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ 3 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 4 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 5 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 6 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE-ONLINE 7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นางสาวชบาไพร ทวีทรัพย์
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง