นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ :042471934-5 อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : พัสดุ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ๒. รับ – จ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบเอกสารการรับ จ่ายเงินทุกประเภท ทุกรายการให้ครบถ้วน เรียบร้อย ถูกต้องก่อนที่จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ พร้อมจัดทำรายละเอียดการโอนเงิน ๓. เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทุกประเภท จัดทำทะเบียนคุมเช็ค เก็บรักษาเช็ค และต้นขั้วเช็ค ๔. ออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภทของหน่วยงาน และเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน (คนที่ 1) ๕. จัดทำรายละเอียดการรับ – จ่ายเงินประจำวัน พร้อมงบเดือน/ใบสำคัญ/หลักฐานการจ่ายเงินส่งมอบงานบัญชี ๖. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และรายงานประเภทเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ๗. จัดทำใบโอนเงิน – รับเงิน – ฝากเงิน ๘. ดำเนินการขอเปิด – ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร แจ้งรายชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกถอนเงิน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินทุกบัญชี ๙. ตรวจสอบ และจัดทำงบเดือนงานที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประกอบการเบิกจ่ายและส่งมอบงานบัญชี ๑๐. ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ จัดทำทะเบียน ควบคุม และดำเนิน การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านทุกกรณี ๑๑. จัดทำทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๑๒. ตรวจสอบรายการขอเบิกเงินจากคลังค้างจ่าย และเร่งรัดจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ ๑๓. บันทึกรายการจ่ายเงินในระบบ GFMIS (zf_53_pm) ๑๔. ทำหน้าที่ รับ - จ่าย เงินทดรองราชการ (คนที่ 1) ๑๕. จัดพิมพ์รายงาน ZFI_CASHBAL เพื่อตรวจสอบกับรายงานเงินสดคงเหลือเป็นประจำทุกวัน ๑๖. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ ของสำนักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e –GP) , ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิก/งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ เกณฑ์คุณลักษณะ/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนหนังสือสั่งการต่างๆ และจัดทำงบหน้ารายการขอเบิก รายละเอียดการหักภาษี ใบรับรองการหักภาษี บันทึกและเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย รวมทั้งบันทึกในระบบ e-GP และจัดทำ PO ในระบบ GFMIS ๑๗. เป็นผู้วางฎีกาในงานที่รับผิดชอบ ในระบบ GFMIS พร้อมพิมพ์รายการขอเบิกเงิน (zinf_r09) แนบงบเดือน เสนอขออนุมัติ ๑๘. รายงานงบลงทุนต่อสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๙. ปฏิบัติงานโปรแกรมระบบเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ในส่วนของงบลงทุนทุกรายการ (คนที่ ๑) ๒๐. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการ และ สตง. (คนที่ ๓) ๒๑. จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ กำหนดรหัสครุภัณฑ์ของสำนักงานให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (คนที่ ๓) ๒๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการยืมพัสดุ การเช่า การแลกเปลี่ยน (คนที่ ๓) ๒๓. ควบคุมการลงบัญชีทรัพย์สิน การเก็บรักษา ตลอดจนการจำหน่ายพัสดุของสำนักงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (คนที่ ๓) ๒๔. สร้างข้อมูลหลักผู้ขายงานที่รับผิดชอบ ๒๕. จัดทำทะเบียนคุมการเบิก – จ่าย งบลงทุน และสรุปรายงาน PO ทุกสัปดาห์ ๒๖. จัดเก็บสำเนาสัญญาซื้อขาย สำเนาสัญญาจ้าง งบลงทุนของสำนักงาน และโรงเรียน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการคืนเงินประกันสัญญา ๒๗. จัดทำทะเบียนคุมเลขที่สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง งบลงทุน ๒๘. ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ตลอดจนแก้ปัญหาด้านงานพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียน ๒๙. สร้างข้อมูลหลักผู้ขายงานที่รับผิดชอบ ๓๐. จัดส่งใบรับรองการหักภาษี / แจ้งการโอนเงินแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ /แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งใบเสร็จรับเงิน และจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน และหนังสือแจ้งสรรพากรแนบงบเดือนในงานที่รับผิดชอบ ๓๑. แจ้งการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อ จัดจ้าง งานที่รับผิดชอบแก่โรงเรียน ๓๒. แจ้งสรรพากรกรณีไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ๓๓. ประสานงานสำนักงานคลังจังหวัด และธนาคารต่าง ๆ ๓๔. รับ - จ่ายเงิน สวัสดิการสำนักงานฯ ๓๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง