นายดวงดี พลาหาญ
พนักงานพัสดุ

หมายเลขโทรศัพท์ :042471934-5 อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : พัสดุ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑. เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลางงานปรับปรุง ซ่อมแซม งานก่อสร้าง ของสำนักงาน ๒. เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานปรับปรุง ซ่อมแซม และงานก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัด ๓. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e –GP) , ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิก งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / แบบรูปรายการ รายละเอียด / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำงบหน้ารายการขอเบิก รายละเอียดการหักภาษี ใบรับรองการหักภาษี บันทึกและเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย รวมทั้งบันทึกในระบบ e-GP และจัดทำ PO ในระบบ GFMIS ๔. เป็นผู้วางฎีกาในงานที่รับผิดชอบ ในระบบ GFMIS พร้อมพิมพ์รายการขอเบิกเงิน (zinf_r09) แนบงบเดือน เสนอขออนุมัติ ๕. ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานขอเบิกงบลงทุน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน งบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิก งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / แบบรูปรายการ รายละเอียด / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำงบหน้ารายการขอเบิก รายละเอียดการหักภาษี ใบรับรองการหักภาษี บันทึกและเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย รวมทั้งบันทึกในระบบ e-GP และจัดทำ PO ในระบบ GFMIS ๖. การตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการ และ สตง. (คนที่ ๑) ๗. ควบคุมการลงบัญชีทรัพย์สิน การเก็บรักษา ตลอดจนการจำหน่ายพัสดุของสำนักงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (คนที่ ๑) ๘. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ การอนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ และการขอรื้อถอน ทุกกรณี ๙. จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ กำหนดรหัสครุภัณฑ์ของสำนักงานให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน(คนที่ ๑) ๑๐. ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ตลอดจนแก้ปัญหางานด้านงานพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียน โดยเฉพาะงานที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑๑. ตรวจรับพัสดุต่าง ๆ ที่ได้รับจาก สพฐ. และดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ๑๒. สร้างข้อมูลหลักผู้ขายงานที่รับผิดชอบ ๑๓. งานจัดสถานที่ในการประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ ระดับโรงเรียน ๑๔. เป็นพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางประจำกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต้องเดินทางไปราชการต่าง ๆ ตามคำสั่ง ตามแผนปฏิบัติงาน ตามนโยบายของทางราชการ ๑๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นายดวงดี พลาหาญ
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง