นางสาวกาญจนา คุปนัติ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ :042471934-5 อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : การเงิน

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑. ตรวจสอบ ควบคุมบัญชีถือจ่าย (จ.18) และ 4109 ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตรงกันกับข้อมูลถือจ่ายของกลุ่มงานบริหารบุคคล ๒. ตรวจสอบคำสั่ง พร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินโบนัส และเงินอื่นที่เบิกควบกับเงินเดือน เช่น เงิน พ.ค.ศ. เป็นต้น ๓. ตรวจสอบ และจัดทำหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5110) กรณีข้าราชการย้าย โอน ๔. ตรวจสอบคำสั่ง พร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างประจำ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ ๕. ตรวจสอบ ดำเนินการจัดทำบัตรเงินเดือน บัตรค่าจ้างประจำ บันทึกรายการบัตรเงินเดือน บัตรค่าจ้างประจำให้เป็นปัจจุบันตามคำสั่งของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตลอดจนจัดเก็บบัตรเงินเดือน บัตรค่าจ้างประจำให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน มิให้ชำรุด สามารถค้นหาได้ง่าย ๖. เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินค่าจ้างประจำ ๗. จัดทำรายละเอียดการหักเงินเดือนประจำเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สรุปรายละเอียดการเบิก และจ่ายเงินประจำเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนจัดทำรายละเอียดการโอนเงินเดือนรายตัว เงินค่าจ้างประจำ และเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนตามโปรแกรมเบิกจ่ายเงินเดือน นำส่งธนาคารทุกรายการ ๘. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ๙. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบบุคลากร ต่อ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๐. จัดพิมพ์รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน เงินค่าจ้างประจำ และเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบจากโปรแกรมการเบิกจ่ายเงินเดือน ๑๑. บันทึกขออนุมัติหักเงินเดือน เงินค่าจ้างประจำ ณ ที่จ่าย ตามหนังสือแจ้งหนี้ ๑๒. ดำเนินการบันทึกข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนฯ ๑๓. ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ และจัดทำรายงานภาษีเงินได้ส่งสรรพากร (แบบ ภงด. ๑ ก พิเศษ) ๑๔. เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กบข. ตรวจสอบ และเบิกจ่ายเงิน กบข. และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กบข. ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ๑๕. ตรวจสอบเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 และดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญในสังกัด ในระบบ GFMIS พร้อมพิมพ์รายการขอเบิกเงิน (zinf_r09) แนบงบเดือน เสนอขออนุมัติ ๑๖. ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญในสังกัด ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551 และดำเนินการเบิกเงินในสังกัด ในระบบ GFMIS พร้อมพิมพ์รายการขอเบิกเงิน (zinf_r09) แนบงบเดือน เสนอขออนุมัติดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงานที่รับผิดชอบผ่าน GFMIS Terminal ๑๗. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงานที่รับผิดชอบในระบบ GFMIS Terminal ๑๘. จัดทำงบเดือนงานที่เบิก-จ่าย ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ รับ-จ่ายเงิน ๑๙. แจ้งการโอนเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน และแจ้งการเบิกจ่ายเงินในงานที่รับผิดชอบแก่ผู้รับผิดชอบ ๒๐. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ให้ตรงกับคำสั่งของกลุ่มบริหารงานบุคคล ก่อนเสนอขออนุมัติเบิก-จ่าย ๒๑. ตรวจสอบ ดำเนินการจัดทำข้อมูลหักเงินบำนาญเพื่อชำระหนี้บุคคลที่ 3 ส่ง สพฐ. ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน ๒๒. จัดพิมพ์รายละเอียดการรับและจ่ายเงินของผู้รับบำนาญ ๒๓. ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิค่ารักษาพยาบาล ๒๔. จัดทำทะเบียนคุมค่าตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ ๒๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นางสาวกาญจนา คุปนัติ
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง