นางสาวยุภาพร เนื่องแก้ว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : การเงิน

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑. ตรวจสอบ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานราชการ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ ทุกแผนงาน/ โครงการ ๒. ตรวจสอบ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการทุกแผนงาน/โครงการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม ๓. แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ๔. ตรวจสอบ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุกรายการให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ๕. แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ให้โรงเรียนทราบ ๖. เรียกใบเสร็จรับเงินอุดหนุนจากโรงเรียน จัดเก็บให้ครบถูกต้องตามการโอนเงิน เสนอให้ ผอ.สพป.หนองคาย เขต๒ ทราบทุกครั้งตามรายการเงินโอน ๗. ตรวจสอบ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคของสำนักงาน และโรงเรียนในสังกัด ๘. ตรวจสอบเอกสารขอเบิก และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน/งบบุคลากร ของสำนักงานและโรงเรียน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างครูพี่เลี้ยง ค่าจ้างครูวิทย์ คณิตย์ ค่าจ้างเหมาเวร ยาม พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น ๙. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงานที่รับผิดชอบในระบบ GFMIS Terminal และแจ้งการเบิกจ่ายเงินแก่โรงเรียน / แจ้งการโอนเงินแก่ผู้รับเงิน ๑๐. จัดทำงบเดือนงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องเพื่อประกอบการเบิกจ่าย และส่งมอบงานบัญชี ๑๑. ทำหน้าที่ตรวจ เช็ค รับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จากระบบ Smart Area สพป.หนองคาย เขต ๒, เว็บไซด์ของสพฐ. และกรมบัญชีกลางฯ ๑๒. ตรวจสอบ ดำเนินการจัดทำเรื่องขอรับเงินบำเหน็จตกทอดทายาท กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญเสียชีวิต ๑๓. จัดทำเรื่องขอรับเงิน กบข. ของข้าราชการที่ออกจากราชการ และเสียชีวิต ๑๔. จัดทำเรื่องขอรับเงิน กสจ. ของลูกจ้างประจำที่ออกจากราชการ และเสียชีวิต ๑๕. ทำหน้าที่เลขานุการของรองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ประจำกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในการไปราชการ ประชุม นัดหมาย ติดต่อ และประสานงานต่าง ๆ ๑๖. เป็นผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ทางเว็บไซต์ https://e-budjet.jobobec.in.th ๑๗. เป็นผู้บันทึกการประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ๑๘. เป็นผู้เสนอหนังสือเวียนภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ๑๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นางสาวยุภาพร เนื่องแก้ว
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง