นางสาวทัศนียา ประจิมทิศ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : พัสดุ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑. ลงบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุ การยืม การเก็บรักษา ของสำนักงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนเสนอรายการรับ – ใบเบิกจ่ายพัสดุ ทุกครั้งที่มีการรับ- จ่ายพัสดุ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (คนที่ ๑) ๒. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ งบดำเนินงาน : งบประจำของสำนักงาน รายการค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง เป็นต้น ๓. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในการฝึกอบรม การประชุมราชการ ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานและโรงเรียน ๔. ดำเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง งบดำเนินงานของโรงเรียน เช่น ค่าพาหนะนักเรียนมาเรียนรวม ค่าวัสดุฝึกทักษะ ค่าวัสดุประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ค่าจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ ฯลฯ ๕. ดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง PO งานในหน้าที่รับผิดชอบผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ๖. ดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อ /สั่งจ้าง งบดำเนินงานของสำนักงานฯ และโรงเรียน ในระบบ e -GP รวมทั้งหมวดรายจ่ายที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ๗. ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานขอเบิกงบดำเนินงาน : ค่าวัสดุของโรงเรียนและสำนักงาน / งบประมาณที่ได้รับจัดสรร / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำงบหน้ารายการขอเบิก รายละเอียดการหักภาษี ใบรับรองการหักภาษี บันทึก และเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย รวมทั้งบันทึกในระบบ e-GP และจัดทำ PO ในระบบ GFMIS ๘. จัดทำงบเดือนงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องเพื่อประกอบการเบิกจ่าย และส่งมอบผู้วางฎีกาเบิกเงิน ๙. รับผิดชอบการคืนเงินประกันสัญญา ๑๐. รับผิดชอบการรับ - จ่ายพัสดุ และรับผิดชอบการจัดห้องเก็บพัสดุ ๑๑. ตรวจนับพัสดุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มียอดรับ-จ่าย และคงเหลือตรงกับใบส่งของ ใบเบิกวัสดุ และทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๑๒. เบิกจ่ายเงินค่าพาหนะนักเรียนมาเรียนรวม ๑๓. ดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย / เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในงานที่รับผิดชอบ ในระบบ GFMIS และต่อสำนักงานคลังจังหวัด ๑๔. จัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ๑๕. จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ กำหนดรหัสครุภัณฑ์ของสำนักงานให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน(คนที่ ๓) ๑๖. ร่วมตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการ และ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (คนที่ ๓) ๑๗. ควบคุมทะเบียนการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๘. ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานขอเบิกงบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน ตรวจสอบงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรร/เกณฑ์คุณลักษณะ แบบรูปรายการ รายละเอียด /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนหนังสือสั่งการต่างๆ และจัดทำงบหน้ารายการขอเบิก รายละเอียดการหักภาษี ใบรับรองการหักภาษี บันทึกและเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย รวมทั้งบันทึกในระบบ e-GP และจัดทำ PO ในระบบ GFMIS ๑๙ . เป็นผู้บันทึกการประชุมของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (คนที่ ๒) ๒๐. เป็นผู้เสนอหนังสือเวียนภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (คนที่ ๒) ๒๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นางสาวทัศนียา ประจิมทิศ
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง