นางสาวอภิญญา ชนชนะกุล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : งานธุรการ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑.ลงทะเบียนและควบคุมการรับ-ส่งหนังสือราชการและมอบให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป ๒.แจ้งเวียนหนังสือราชการ ข่าวประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในกลุ่มทราบแจ้งเวียนหนังสือราชการ ข่าวประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในกลุ่มทราบ ๓.ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบงานสารบรรณให้เหมาะสม ๔.ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม ๕.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม ๖.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ๗.ประสานงานและดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่ม ๘.ประสานงานกับกลุ่มอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๙.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

บทความของ นางสาวอภิญญา ชนชนะกุล
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง