นางสาวกัณฐภรณ์ อาชีวะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 ต่อ 12 อีเมล์ : acheewaki81@gmail.com
กลุ่มงาน : งานธุรการและทะเบียนประวัติ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานธุรการและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 1 งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 2 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ ลูกจ้างประจำ 3 การออกหนังสือรับรองกรณีต่างๆ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 4 การจัดทำระบบบริหารงานบุคคลผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 5 การประสาน / ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ข้าราชครูและ บุคลากรทางการศึกษา และเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 6 การลงทะเบียนรับหนังสือเข้าและส่งมอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง 7 การลงทะเบียนหนังสือส่งออก (Smart Area) 8 การดำเนินการเสนอแฟ้มงานและติดตามแฟ้มงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 9 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม 10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นางสาวกัณฐภรณ์ อาชีวะ
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง