นางสาวนันทิยา อุดมเสียง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 ต่อ 12 อีเมล์ : pulysung_ka@hotmail.com
กลุ่มงาน : งานธุรการและทะเบียนประวัติ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานธุรการและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 1 งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 2 การลงทะเบียนหนังสือส่งออก (Smart Area) 3 การดำเนินการเสนอแฟ้มงานและติดตามแฟ้มงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 4 การขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข ชื่อตัว ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 5 การขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 และ ก.ค.ศ.16 6 การจัดทำ เก็บรักษา เปลี่ยนแปลงข้อมูล จัดส่ง ตอบรับ ทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 และ ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการ 7 การให้บริการสำเนา 8 การจัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 9 การจัดทำการพิมพ์ลายนิ้วมือข้าราชการบรรจุใหม่ 10 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 11 การลงทะเบียนรับหนังสือเข้าและส่งมอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง 12 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นางสาวนันทิยา อุดมเสียง
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง