นางสาวชัชฎา ตาลป่าหว่าน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ :0807999682 อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : การเงิน

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑. ดำเนินการเรื่องเงินยืมทดรองราชการ ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน ประมาณการค่าใช้จ่ายเอกสารประกอบการยืมเงิน หลักฐานการส่งใช้เงินยืมให้ถูกต้อง เรียบร้อยครบถ้วน ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติให้งานบัญชีออกใบรับใบสำคัญ และเบิกเงินงบประมาณคืนเงินทดรองราชการ ๒. ดำเนินการเรื่องเงินยืมราชการ ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เอกสารประกอบการยืมเงิน หลักฐานการส่งใช้เงินยืมให้ถูกต้อง เรียบร้อยครบถ้วน ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติให้งานบัญชีออกใบรับใบสำคัญ ๓. ดำเนินการเรื่องเงินยืมนอกงบประมาณ ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน ประมาณการค่าใช้จ่ายเอกสารประกอบการยืมเงิน หลักฐานการส่งใช้เงินยืมให้ถูกต้อง เรียบร้อยครบถ้วน ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติให้งานบัญชีออกใบรับใบสำคัญ ๔. ตรวจสอบเอกสารขอเบิก และดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนใช้สอย ของสำนักงาน และโรงเรียน รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ทุกแผนงาน โครงการ ๕. ตรวจสอบเอกสารขอเบิก และดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของสำนักงาน และโรงเรียน ทุกแผนงาน / โครงการ ๖. ตรวจสอบเอกสารขอเบิก และดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมของสำนักงาน และโรงเรียน ทุกแผนงาน / โครงการ ๗. ตรวจสอบเอกสารขอเบิก และดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสำนักงาน และโรงเรียน ทุกแผนงาน / โครงการ ๘. ตรวจสอบเอกสารขอเบิก และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน ที่ไม่ใช่งานจัดซื้อจัดจ้าง ๙. เบิกจ่ายเงินในงานที่รับผิดชอบผ่าน GFMIS Terminal พร้อมพิมพ์รายการขอเบิกเงิน (zinf_r09) แนบงบเดือน เสนอขออนุมัติ ๑๐. จัดทำงบเดือนงานในหน้าที่รับผิดชอบเบิกจ่ายให้ครบถ้วน เรียบร้อย ถูกต้อง ก่อนส่งมอบเจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงิน ๑๑. แจ้งเตือนให้ลูกหนี้เงินยืมทุกประเภทส่งใช้เงินยืมเมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระเงินยืม ๑๒. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินยืม เบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณของคุรุสภา และ สสวท. ที่ไม่ใช่งานจัดซื้อ จัดจ้าง ๑๓. ตรวจสอบ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น ค่าตอบแทนวิทยากรต่าง ๆ ๑๔. ตรวจสอบ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญเสียชีวิต ๑๕. ตรวจสอบ ดำเนินการจัดทำเรื่องขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ ลูกจ้างประจำกรณีลาออกจากราชการ กรณีเกษียณอายุราชการ และโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ๑๖. ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญในระบบ e-pension ๑๗. เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินช่วยค่าครองชีพ เงินบำเหน็จตกทอดทายาท ในระบบ e-pension ๑๘. เป็นเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน คกษ. โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ๑๙. จัดทำ และจัดเก็บแฟ้มประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ลาออก และเสียชีวิต ๒๐. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงานที่รับผิดชอบในระบบ GFMIS Terminal และแจ้งการเบิกจ่ายเงินแก่โรงเรียน / แจ้งการโอนเงินแก่ผู้รับเงิน ๒๑. จัดทำงบเดือนงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องเพื่อประกอบการเบิกจ่าย และส่งมอบงานบัญชี ๒๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นางสาวชัชฎา ตาลป่าหว่าน
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง