นายสามารถ ไตรฆ้อง
นักการภารโรง

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : -

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑.เปิด-ปิด อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ บริเวณชั้น ๑ และชั้น ๒ ๒.เปิด-ปิด ไฟฟ้า ประปา เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในสำนักงานให้เป็นไป ตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน ๓.สำรวจ ตรวจสอบ และดูแลน้ำดื่ม น้ำใช้ ภายในสำนักงาน ๔.ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมบริเวณด้านหลังหอประชุมพิสัยสรเดช ๕.ดูแลและบำรุงรักษา รดน้ำ พรวนดินไม้ดอกไม้ประดับบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้มีความสวยงามอยู่เสมอ ๖.อำนวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการอาคารหอประชุมทุกแห่งทุกห้อง ที่ใช้ในการจัดประชุม อบรมสัมมนาและการจัดเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ ๗.ปฏิบัติงานแทน นางแวววิมล ศรีเมยดง กรณีไม่อยู่ ลา ไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๘.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นายสามารถ ไตรฆ้อง
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง