นายอุทัย พรมเทศ
ยาม

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : -

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑.ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในช่วงเวลากลางวัน ๓ วัน และช่วงเวลากลางคืน ๓ คืน สลับกันไปจนครบเดือน (สลับผลัดทุก ๆ ๓ วัน) เวรกลางวันตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. เวรกลางคืนตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.-๐๘.๓๐ น.ของวันใหม่ และจะต้องส่งมอบเวรผลัดไปก่อนออกเวรผลัดปัจจุบันทุกครั้ง ๒.ตรวจสอบความเรียบร้อยรอบบริเวณอาคารสำนักงานและภายในอาคาร รวมถึงทรัพย์สินของสำนักงานและอาคารประกอบ ๓.กรณีมาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน ให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมโดยการรถน้ำ พรวนดินตัดตกแต่งกิ่งต้นไม้ ดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ดอกไม้ประดับบริเวณโดยรอแท่นพระพุทธรูปเสาธงถึงบริเวณขอบรั้วรอบสระน้ำ หน้าประตูทางเข้า เก็บกวาดขยะรอบ ๆ บริเวณและนำไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมให้สะอาดเรียบร้อย ทุกวัน ๔.กรณีที่มาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน ให้รับผิดชอบดูแลรักษาอาคารหอประชุมสุนทรธรรมธาดา ลานจอดรถ ลานด้านหน้าหอประชุม ศาลา และหอประชุมพิสัยสรเดช ดูแล เปิด-ปิด ทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารให้มีความสะอาดสวยงามพร้อมใช้งานเสมอ

 

บทความของ นายอุทัย พรมเทศ
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง