จ่าเอกพชร รักษ์มณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ :042471934-5 อีเมล์ : phachara7562@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑ งานวิเคราะห์งบประมาณ ๑.๑ งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ๑.๒ งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ ๑.๓ งานจัดสรรงบประมาณ ๑.๓.๑ การจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ๑.๓.๒ การจัดทำแผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๑.๓.๓ การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน งบดำเนินงาน เงินอุดหนุน งบบุคลากร และงบรายจ่ายอื่น ๑.๔ วิเคราะห์แผนงาน/งาน/โครงการ ที่ส่งผลต่อผลผลิตของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ๑.๕ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ ที่ส่งผลต่อผลผลิตของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑.๖ วิเคราะห์นโยบาย แนวทาง เกณฑ์ วิธีการ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง ๑.๗ วิเคราะห์การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง ๑.๘ วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑.๙ การสนับสนุนช่วยเหลือสถานศึกษาให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณซึ่งระบุแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ ๑.๑๐ การศึกษา วิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด ๑.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

บทความของ จ่าเอกพชร รักษ์มณี
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง