นางสาววรรณภา มลิลา
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 ต่อ 12 อีเมล์ : wannapa.noi555@gmail.com
กลุ่มงาน : บำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1 การจัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16 , CMSS) 2 จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ 3 การจัดทำบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 4 การจัดทำ ควบคุม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลถือจ่ายอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจำ 5 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ 6 การจัดทำ ควบคุม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลถือจ่ายอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจำ 7 การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของลูกจ้างประจำ 8 การลงทะเบียนรับหนังสือเข้าและส่งมอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง 9 การดำเนินการเสนอแฟ้มงานและติดตามแฟ้มงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 10 การลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ 11 การจัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือน (Token key) 12 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นางสาววรรณภา มลิลา
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง