นางสาวทวีพร สกุลอำมาตย์
พนักงานพิมพ์ดีด

หมายเลขโทรศัพท์ :0902145802 อีเมล์ : poal_nofan32@hotmail.com
กลุ่มงาน : ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
งานธุรการ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา จัดวาง ระบบงานธุรการของกลุ่มนโยบายและแผนให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒ ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ ของกลุ่มนโยบายและแผน ๓ รับ – ส่งหนังสือ ด้วยระบบ Smart Area ของกลุ่มนโยบายและแผน ๔ จัดลำดับความเร่งด่วน ตรวจสอบหนังสือราชการที่รับเข้ามาจากสารบรรณกลางเพื่อนำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการ ๕ ดำเนินการเกี่ยวกับ การประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน ๖ งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน ๗ ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ๘ แจ้งเวียนหนังสือ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรภายในกลุ่มทราบและถือปฏิบัติ ๙ การขอเบิกวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ๑๐ ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย ของแฟ้มงานก่อนนำเสนอ ผู้อำนวยการกลุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำกลุ่ม และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ตามลำดับ ๑๑ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

บทความของ นางสาวทวีพร สกุลอำมาตย์
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง