นางสาวสมัญญา ธารเอี่ยม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : เจ้าหน้าที่ ฌ.ส.ค.ป.

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑.ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๒.ปฏิบัติงานสวัสดิการ (งานฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ฌส.คบ.) ๓.จัดทำทะเบียนสมาชิกและตรวจสอบรายละเอียดจำนวนสมาชิก ฌส.คบ. ให้เป็นปัจจุบัน ๔.ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกใหม่ กรณีการบรรจุข้าราชการใหม่ ๕.แจ้งสมาชิกที่ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นให้เข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสภาพการเป็นสมาชิก ๖.ประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับการหัก และนำส่งเงินของสมาชิก ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เพื่อจัดเก็บเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีมีสมาชิกถึงแก่กรรม ๗.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ๘.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นางสาวสมัญญา ธารเอี่ยม
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง