นางสาวณัฐธยาน์ สิงหศิริ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ :042471310 อีเมล์ : khunau.si@gmail.com
กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสารบรรณ ๒.งานระบบการควบคุมภายใน ดำเนินการ ดังนี้ ๒.๑.การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน ๒.๒การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน ๒.๓กำหนดปัจจัยความเสี่ยงและการจัดลำดับความเสี่ยงในการดำเนินงาน ๒.๔กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในสังกัด ๒.๕ การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและจัดทำมาตรฐานการควบคุมภายในของหน่วยงานให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดไว้ และการรายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ๓.งานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ๔.งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานอื่นและธนาคาร ดังนี้ - การออกหนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือผ่านสิทธิตามแผนงานและโครงการของ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - การดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคากรทางการศึกษาในสังกัดในการตรวจสุขภาพประจำปี ๕.ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือในการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา ๖.งานขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ๗.งานบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ๘.ปฏิบัติงานแทน นายบุญเทียม ชัยสงค์ กรณีไม่อยู่ ลา ไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๙.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นางสาวณัฐธยาน์ สิงหศิริ
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง