นางสาววิระญา ไชยเคน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 ต่อ 13 อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : กลุ่มงานธุรการ/งานนโยบายและแผน

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑.๑ งานธุรการ ๑.๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา จัดวาง ระบบงานธุรการของกลุ่มนโยบายและแผนให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๑.๒ ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ ของกลุ่มนโยบายและแผน ๑.๑.๓ รับ – ส่งหนังสือ ด้วยระบบ Smart Area ของกลุ่มนโยบายและแผน ๑.๑.๔ จัดลำดับความเร่งด่วน ตรวจสอบหนังสือราชการที่รับเข้ามาจากสารบรรณกลางเพื่อนำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการ ๑.๑.๕ ดำเนินการเกี่ยวกับ การประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน ๑.๑.๖ ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ๑.๑.๗ ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย ของแฟ้มงานก่อนนำเสนอ ผู้อำนวยการกลุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำกลุ่ม และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ตามลำดับ ๑.๒ งานนโยบายและแผน ๑.๒.๑ งานจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑.๒.๒ การจัดทำกลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๒ ๑.๒.๓ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ๑.๒.๔ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๒ ๑.๒.๕ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๑.๒.๖ งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาจังหวัด ๑.๒.๗ งานผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานพัฒนาการศึกษาจังหวัด ๑.๒.๘ การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Charge) ๑.๒.๙ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัด ๑.๒.๑๐ การจัดตั้ง ยุบรวม เลิกสถานศึกษา ๑.๓ งานวิเคราะห์งบประมาณ ๑.๓.๑ การวิเคราะห์จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑.๓.๒ การศึกษา วิเคราะห์จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าเช่าบ้าน สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑.๓.๓ การศึกษา วิเคราะห์ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น ๑.๓.๔ การศึกษา วิเคราะห์ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า-ประปา ๑.๓.๕ การคำนวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑.๓.๖ งานบริหารงบประมาณ (การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) ๑.๓.๖.๑ ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และรายงานจากสถานศึกษา ๑.๓.๖.๒ วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตาม ประเมินผล ต่อเงื่อนไขความสำเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย และกำหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม ๑.๓.๗ การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี ๑๕ ปี) ๑.๓.๘ การบันทึก /ปรับปรุงข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การติดตามและประเมินผล (e-monitoring and evaluation system :e-mes) ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑.๓.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

บทความของ นางสาววิระญา ไชยเคน
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง