นางสาวปุณยาพร พิเศษวิศิษฏ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 ต่อ 12 อีเมล์ : b1pantar@gmail.com
กลุ่มงาน : บำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 2 รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 4 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการประจำปีงบประมาณ และขอถือจ่ายเพิ่มเติมทุกกรณี 5 การจัดทำ ควบคุม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการ 6 การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 7 การให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)8 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9 การให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนรายเดือนและเงินค่าตอบแทนพิเศษ 10 การจัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือน (Token key) 11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นางสาวปุณยาพร พิเศษวิศิษฏ์
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง