นายจักรพงษ์ มานะดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 ต่อ 12 อีเมล์ : jakrapongbook@gmail.com
กลุ่มงาน : สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2 การดำเนินงานสรรหาเพื่อคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้าง ทุกงบประมาณ 3 การดำเนินงานเสนอของบประมาณพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้าง ทุกงบประมาณ 4 การจัดทำข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลบุคลากรครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว งบอื่นๆ 5 การจัดทำข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลบุคลากรตามโครงการคืนครูให้นักเรียน(ธุรการโรงเรียนแทนครู) 6 การจัดทำข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลบุคลากรตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (นักการภารโรง) 7 การจัดทำข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลบุคลากรครูอัตราจ้างปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขาดแคลนครู 8 กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 9 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 10 การสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ 11 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 12 การบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 13 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 14 การย้ายผู้บริหารการศึกษา 15 การย้ายศึกษานิเทศก์ 16 การโอนข้าราชการ 17 การเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) 18 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นายจักรพงษ์ มานะดี
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง