นายอดิศักดิ์ พรหมหลง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 ต่อ 12 อีเมล์ : adisak2017@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ให้มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 1 การเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 2 การจัดสรรอัตราคืนจากการเกษียณอายุราชการ และการเกษียณก่อนกำหนด 3 การจัดทำข้อมูลอัตรากำลังคนภาครัฐ/การควบคุมอัตราเกษียณ และเกษียณก่อนกำหนด 4 การตรวจสอบและควบคุมการใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการและลูกจ้างประจำ 5 การจัดทำข้อมูลอัตรากำลังอัตรากำลัง 10 มิถุนายน ของทุกปี ในการบริหารบุคคลของสถานศึกษา 6 การจัดทำข้อมูลปริมาณงานสถานศึกษา 7 การยุบเลิกอัตราตำแหน่งข้าราชการและลูกจ้างประจำ 8 การจัดทำข้อมูลความต้องการอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำ 9 รายงานอัตรากำลังประจำเดือน 10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นายอดิศักดิ์ พรหมหลง
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง