นายสหัสพงศ์ ธนสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 ต่อ 12 อีเมล์ : sahutphongnk2@gmail.com
กลุ่มงาน : บำเหน็จความชอบ และบัญชีถือจ่าย

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ และบัญชีถือจ่าย และทะเบียนประวัติให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 2 งานถือจ่ายเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 3 การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ 4 การจัดทำข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลบุคลากรตามโปรแกรม P-OBEC 5 รายงานการจัดทำข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลบุคลากรตามโปรแกรม P-OBEC 6 การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในระบบบริหารงานบุคคล (HRMS) 7 การจัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16 , CMSS) 8 การจัดทำข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (โครงการจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล) 9 การจัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือน (Token key) 10 การจัดทำข้อมูลอัตรากำลังคนภาครัฐ/การควบคุมอัตราเกษียณ และเกษียณก่อนกำหนด 11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นายสหัสพงศ์ ธนสิทธิ์
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง