นางสาวพรรวินท์ หัสดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 ต่อ 12 อีเมล์ : p_mankong_d@windowslive.com
กลุ่มงาน : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1 งานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 งานจัดส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนา 3 งานการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 4 งานขออนุญาตข้าราชการในสังกัดไปเป็นวิทยากร 5 งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 6 งานตรวจ รับ มอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และใบกำกับ งานติดตามเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 7 งานจัดทำคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 งานรวบรวมและจัดทำทะเบียนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 งานธุรการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 การลงทะเบียนรับหนังสือเข้าและส่งมอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง 11 การลงทะเบียนหนังสือส่งออก (Smart Area) 12 การดำเนินการเสนอแฟ้มงานและติดตามแฟ้มงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นางสาวพรรวินท์ หัสดี
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง