นางสาวมัทธิดา พงษ์สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑.ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๒.งานบริการด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดทำเอกสารและสื่ออื่นเพื่อเผยแพร่ การจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ๓.งานสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานอื่น สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วารสารและสื่อต่างๆตามความเหมาะสม ๔.งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การประกวดแข่งขันต่างๆ การจัดป้ายนิเทศ แผนภูมิ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานสำคัญ การประชุมสัมมนาของสำนักงานหรือโรงเรียนในสังกัด ๕.ดำเนินการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวกและทันต่อเหตุการณ์ ๖.งานการติดต่อประสานงานเรื่องที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เช่น ค่าพาหนะ การเดินทาง ที่พัก การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ การยืมเงินไปราชการ การจดบันทึกและจัดทำตารางการนัดหมายการไปราชการและการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการไปราชการ และการจัดทำสรุปการรายงานไปราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๗.งานการประชุมภายในของผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ๘.งานการดำเนินการเกี่ยวกับประชุมทางไกล “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ๙.ปฏิบัติงานแทน นางสุนันท์ ภูอากิจ กรณีไม่อยู่ ลา ไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๑๐.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นางสาวมัทธิดา พงษ์สุวรรณ์
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง