นางแวววิมล ศรีเมยดง
แม่บ้าน

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน :

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑.ดูแลรักษาความสะอาด อาคารสถานที่ ห้องประชุมต่าง ๆ ห้องน้ำ ห้องส้วม มุมบริการกาแฟและมุมหนังสือบริการข้อมูลข่าวสาร และบริเวณโดยรอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ๒.ดูแลรักษาความสะอาดห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ๓.ควบคุมดูแลการจัดเก็บรักษาอุปกรณ์งานครัว ให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๔.งานช่วยดำเนินการในการจัดประชุมต่าง ๆ การจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ๕.อำนวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการอาคารหอประชุมทุกแห่งทุกห้อง ที่ใช้ในการจัดประชุม อบรมสัมมนาและการจัดเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ ๖.ปฏิบัติงานแทน นางสาวสุจิตรา สมบูรณ์ กรณีไม่อยู่ ลา ไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๗.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นางแวววิมล ศรีเมยดง
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง