นายชัชวาล รูปขันธ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ :042471969 อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th
กลุ่มงาน : -

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑.ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางและธุรการกลุ่มอำนวยการ ๒.ดำเนินการตรวจสอบหนังสือราชการที่จัดส่งจากหน่วยงานอื่นผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงาน Smart Area หนังสือที่ส่งมาจากระบบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย (ระบบ E-Office ศธจ.หนองคาย PMSS สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย) ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนังสือ/จดหมายจากหน่วยงานอื่น ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม หรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ควบคุมดูแล เพื่อพิจารณามอบหมายให้ดำเนินการต่อไป ๓.ดำเนินการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการของหน่วยงานโดยใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Smart Area ๔.งานการแจ้งเวียนหนังสือราชการ และการสำเนาหนังสือราชการ กฎ ระเบียบ คำสั่ง เพื่อแจ้งเวียนหนังสือราชการให้บุคลากรในกลุ่มอำนวยการทราบและดำเนินการ ๕.ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ งานบริการเผยแพร่กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด การจัดป้ายนิเทศ/นิทรรศการ แผนภูมิ การจัดทำเอกสารและสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ ๖.ปฏิบัติงานแทน นางสาวณัฐธยาน์ สิงหศิริ กรณีไม่อยู่ ลา ไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๗.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทความของ นายชัชวาล รูปขันธ์
 

[กลุ่มอำนวยการ] [กลุ่มนโยบายและแผน] [กลุ่มบริหารงานบุคคล] [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา] [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์] [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา] [หน่วยตรวจสอบภายใน] [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
[บุคลากรทั้งหมด]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง